/ / /  Irca Solza
     ΰ  έ      η            Ω      Ξ  Ω              ι                ς          Υ        ή            έ    Σ                  β                                δ  α      Ψ    φ          ν      Η            σ            ι        ρ    Θ    Θ                        ε    Τ      χ    ι  ή  Ζ        Ι    Χ  Ε      ι    Ϋ          Ξ        κ              ς    φ  Ο    ψ  Ο            β  ΰ                      Π        Λ    ω  Ψ      Φ      φ          ς            Ο      ε  Ζ    ΰ          Ε        Ϋ    Υ  ξ  α      Ζ    Ϋ        ς      Θ              Φ                Μ      Ε                Δ  υ  ν  φ            Α                  ΰ    λ                    Ζ      Σ  ο                                          Σ              Ο                                            Η                      Ε                  Ζ    Χ                        ο        τ                    η    ά  π        ή        ω  Ϊ  Π      β              ο      Τ  Ξ                              Τ                                          ν          ί      λ    λ                  ή                  θ  ρ      ρ  ρ  Φ    π  μ    έ  φ    ΰ    Ξ                          ΢  Ε  Ι    Θ              Θ                  τ          Ν                Φ        Π  Ε          φ  χ      ψ                        Η    Ι      Η          ρ    π      τ                          υ                Γ        ----stream----            ----visual art----ω    τ  τ  Τ    ----video&performances----          τ  ----projects----  Ι    α      ----exhibs----Β  Μ          ----laboratory----      ΢      ----info----  φ      ρ          Μ                                      Γ                  ω  Ε  Ν      ΰ          Ν  σ              έ  Ψ    Γ    γ    έ      ρ    Ο  Ψ                                                            Δ      ε          Ω                    ι                                                γ                        β      ί    έ                      θ  Β        Ρ    Δ  Ξ      ή      ή    θ  Π        Θ                          ψ  Ϋ                                  Ε              Θ          Ο  Ψ          φ                Β      Λ                                    ι        Π        Β              Β                        ΢      η    Ξ  κ                      κ        φ    ο              ι            η      ε                            Ν              Ξ    Υ  ψ        η  α  δ        χ                              Α            Ζ  ΢    Λ    ρ  ο            Η                                      Δ          Μ  Φ        Ζ      έ  Φ          φ      Ζ                Ν      ή                    Θ    ζ  Θ      έ    Ζ        ε                    Ε    κ        χ                                    ς      μ      υ      ω      φ    Ο            ι    μ          ι                    Ι              Π  Ο        ς              Ο                            έ      σ  υ  Τ          Α  υ                          έ        Π      Ε    ι    Β                      Ρ  λ      Ν    ΢      ή                            Ν    χ      Ϋ        φ    σ                        φ    Ρ        Ρ                  ψ  Χ                χ                            ΰ  ε            φ              Φ        Σ          ΰ                          Ω          Β      Χ                τ                                                Θ  χ        γ          Η      σ    κ        η    ζ    Ν          ΢      Θ  Ζ  Λ          ρ    ι        ξ    ν              Ψ  Υ      ε          ή                    Π            ΢  η                Ω      Θ                    έ    ρ              Ϋ    κ  ά        β                          Κ            θ                  Ϋ  φ  γ      Θ                                            θ                      ε        ά  Υ  η          Υ                ν        Μ  ΰ  ί    θ    σ          Ν    Η    Β      Ϋ  έ            φ      θ  Υ        γ        ε        Ω          ί    ΢      π  ά                          σ          Ι                            έ                      ε      Χ                ψ      φ              Ξ          α                              Ο          φ        α  Κ            γ          Ζ      ο      Λ      Ψ                    ε        Σ                          Δ          Ν  ή    β        ζ        φ            τ        σ                ε  α      Π              ε              γ                ά  ξ  Ξ                ς      ν      τ    β                    Ρ      ί    Η                            π    ΰ  ά                ψ        ή    θ    κ  Χ        α  μ                              Ϊ        Ξ    ή  Ϋ  Ι                                        Π        Ω    Θ          ή        θ                          ί      Ο                        ά            Φ                  δ    τ    Η    ς    Ρ      ή  Β    Π    ΰ    ξ    Μ    ξ        Ζ    Ε        Λ                                              ψ        Χ        ε  ς              ν        ο      ρ  φ          ψ      Χ        Υ                                          β                      θ    Β                            Θ              ζ          Β      π        Ε                      Ο                              Λ  ι        ΰ        Σ    θ    Β  Φ    Ϊ  ρ                          ή          Α              φ      κ    Τ      Λ                              κ              Ξ    γ  Η        γ        Ζ    ΰ  Ι      ί    α      Ϊ      Ε  Υ                          Λ                    Η  ς  ω          Ε              Ψ  κ        Ξ                    τ    ζ        π    Ε            υ    Ϋ      β            ΢  ε                                θ      Μ                    ι        γ            Ν          Ο      β  Ϊ                η                    ζ      σ          σ          Ψ          Ϊ    φ    Ψ                    Ξ                Ν    Ω            Ψ  Σ  Δ      ς    ς              Ν  η  Η    ρ      ά  Χ            ο                ν                ι      ψ              ί    ΢      έ          Κ                  α        Κ  ο        Ι      Ψ  Υ          π          ψ                                  ί  υ    Σ                  δ                    α          Η                  β                                      Ϋ  Ϊ  Υ  Ε  ω                  Α    Β                                    Ν    Θ                    Σ      κ                                    Ϋ  Ρ        θ              Ψ        ς    Λ                  ο  ή                    Θ            Ϋ  Ι                    θ      Τ  ι  γ  κ                          Ω                            α                          ξ        Ν                  Υ    Ψ      Κ            ξ                                    ω  Φ            ρ        μ            Ω        ζ      Ρ    Χ      Ο  π    ρ    ψ  υ          ψ                        Ϊ                    Χ    Ι  Λ      Φ    έ    Μ      γ          ί    σ      ψ  ζ  ή      Τ            ί  Ϋ                        Ρ      Λ      Ζ                                              Ι      ζ              Ζ          π          γ              ω  τ              θ    λ                    Τ        ί      Ρ                                    ς  μ    ε    ψ          η          Ϋ      α                        έ            κ          Ζ  Ν            Η          κ                          Ψ    ψ                      ί                              π                Α                                  Ρ  υ                ζ        Ν          τ          τ            Β  γ        ω                  Ρ    α                              Σ      Ε                  Λ                                                          Ϋ                  ω    ζ      α        Ϋ      Σ          Ω    Α    ρ          α  Κ          Ε        Χ    έ            λ    ω        Η        α                  μ  έ          θ          σ                  Ι      Β    Χ                  σ      ς                ΢                    υ  Θ  ΢  ψ  Ε  Ϊ                    Ξ    ς                                Ζ              ξ  κ              ΰ          δ          Ι                          Ι                              ΰ            Κ            ε  ψ        Λ      Μ        Θ    μ                        Κ              α      γ    Ο          ς                  χ    ζ              φ      ί          σ          Ε  χ            Γ        Π      κ    σ        ο              χ              Ι      Χ        Ρ          δ              ι    χ      α                                Ε            δ      Ο    δ      ά                    δ  η  Π    Ϊ            ψ              Ξ              Ϊ            Τ  Θ    μ    β  ζ          δ                Υ  Ξ  ί  ς          ζ      ΰ                  λ                                Μ        ρ                        ψ  Μ        Σ              ΢      χ              θ    έ                                          π  ά                  κ    τ      Ρ          ι  θ        θ  Φ          θ  ζ        ω      δ          Ω                  ε                                      δ  Ρ  μ                                    Β                        ι  Φ                    Θ                            μ    Υ    Ν      Ϋ    Α                              ρ      Χ      Ϋ              Ρ              ν        σ            ά      α    κ          Μ                Τ          π    ο    ς          ρ            Τ                  Τ  κ          Υ      Λ      η            ε  Π        Β      ρ      Χ  ΰ        Ϊ                                            π      υ                            Ϋ    φ                              Ξ                      τ            ά          Λ      Α          Ϋ      ε    Α    ζ                  Ω          Χ                      έ                          ΰ      ά  Υ        ξ  Γ            Ω    ζ        α            ο  Τ        Π      υ    Ϊ                ί                                  μ    Σ      Μ        ζ        Ρ    ί                                        ά  ε    Ι                Η                  α      β        Β                Θ          ς      Σ    Α  ί          υ      Σ      Ο    Μ    Τ  Ρ  π  ι            Φ      μ    ά          Υ              Η      ς      κ                  Ν                    ε    ε  Λ        Τ  Φ      ή    α  ι    Κ        ο          ο        κ                  δ              Ξ                                  Ξ  Θ                χ    έ                        Μ              μ                        χ  Ρ                  α            ο  η                        Λ        ί                    ς          Ρ        ζ            ι    ά        Σ  Γ                        ζ    ΰ        Η      φ          θ                φ    ο        Σ      Κ  ή  ή            Γ  Ϋ      θ  ρ                    Θ    χ      α    κ        ψ          ί                  Δ    Δ  Ν  γ    ω  ή  κ  λ        Σ        ρ            Ω              τ  υ    Ψ            ξ    Ι    ε      Ϋ      Δ    ά  Ψ          σ              χ                  ζ      ω        Ε      Ν          Λ  Ε      ΰ    φ          Ϋ        Φ              δ                θ                      κ      υ      Μ                τ        Π      ά    θ        Ν              Ν                      Ζ            Η  Ϋ      Φ                      Γ                            Β  Β                ο      Β    Τ    η                  έ                  Μ    ά              Μ  ΰ                Ψ  Σ  η        Ι                        ά                  Ϋ            γ        ν                λ      ί      α  Α      ξ      Π                              υ  Κ    σ                    Ι    υ        π    Α          γ            σ                ί            Υ      π    ω        δ      Γ    κ    Γ  τ  Ξ  Ν    έ    κ  Ν      Ξ  χ                      δ            Τ                          Κ      ε      Ψ          Ο      η        ψ                                                  θ            Ϋ  θ                  δ          μ        ρ      β  ξ                              Γ                ή  ή                      δ  ΰ    σ  Ψ            Ϋ                                  Ϋ                    α                                    ψ                                              λ                  Α                Υ            Ε  Ε                      Χ                  ΰ          α  Χ      έ            Β  ζ                    ι  Τ        Υ  Μ          Ζ  Ω  Ω      Δ  Ξ                  ά    π            π            λ      Ο        ή  Ι  γ                κ      μ        ί            ζ    Δ    Σ  μ      ρ                    κ                      Δ  έ                      π    κ  ς  Θ              Υ    δ                    Τ    ΢    ω      Ρ      ζ                Π    ρ              Α          Ψ      π              ν  Ϊ  Ξ                        ΰ                              Η    ρ      θ              Κ    Σ        σ      Ψ    Π                              Μ    Λ  λ      ξ            ω    θ                  ΢              Κ  Ζ              Ρ      ω      τ  π                          ψ                        Ε          Ζ            Υ      ξ                      δ  Ε              υ    μ            θ  ι    Π    ΰ        Ν                        Ϋ          Μ      Τ  ε  Τ    Ω                  Ζ                          Υ  Λ  μ                  Ο  δ                      Ε          Α          Η    θ      λ          Ι      Ο    Τ                Γ                    χ      ψ  ή      σ              θ                ξ    ς  χ        ι        Ζ      φ        ο        Ζ    Ζ          ο          ν              Θ                            Υ              φ      θ        ν                    λ          ε      ΢                                    χ                Π    Α          ρ    Ξ    ς  ά    χ              Ξ              θ                                                έ    β    Τ    ω      θ  τ                Ι    Μ              Λ                                  χ            Λ  Ξ            Σ    φ              Τ  Μ      Ρ        έ                  Β        Ψ                      ω    Ϋ      ς  ζ          Λ  Ϊ            λ    Ω                            α        Γ    τ                        ς      Σ    μ    υ      ΰ          α    κ  Ε  υ        Ϊ    ή        Ϋ  Ε      ψ        Φ    μ                  Ρ    Ψ              Ψ  λ    Ο      Ψ        ί    η                                              η          Π  θ  ξ          ΰ    Ι  ρ  ζ                    Β  Ω      Ν    Ϋ    ε    Λ  Χ  τ    Υ  θ                    ι  ς      κ                                    Κ      η  Ϊ                              Η            ς  ή      Ι    Λ              Τ        κ  Λ                          ς                          Φ        Π              γ        ΰ                                                      ρ                                          γ                  Ω        Α      Γ    Κ        Α  υ            Ι  Ο      η  Τ    Δ                  Λ        Υ                  υ            Λ        Τ                          Τ    Η    κ      ι          ψ              Μ                                  ή      Δ    Υ                          ω              Ο  ρ                      μ      ζ      Ω  Κ                          ν                  α              Ε        β      Η      ή    τ        ω  ι      χ      Ξ                            Φ                ο  Ι                  θ        Ν  β          Λ    Τ        Π    ο  ε      Α      κ            Ξ          Χ              Χ                  ζ  γ                        Α                Ϊ            Α            Μ  ρ                  ι                        ί      Ρ        Ϊ  Γ                          Γ  ζ                Α  λ                      α      Δ        κ    Π              β          π              Η        Φ        Ξ                                                          Π                  Ν  λ  φ  π            ή    Χ                  χ      Λ          ο  μ                ή  π  Α      Α      ξ    ψ                          β      θ            φ    δ      Ω                Π        Φ          Ρ                                              Μ  Η    Ρ            Ϊ                              ή        α  ΢      τ  Ο  Α  Σ  Χ    Κ      Λ        γ    χ    α          ν                              Χ  τ          Σ                        ή                  Λ  φ        Ϊ              Υ            Ζ    Ι          σ      Ϋ        ς      Π      π                      Ζ        Α                θ          δ                    Ρ    Ϋ      μ                              Ψ                      Γ              δ                      Φ                  τ    Μ        ζ  έ    ί    β        ί  δ      ι                  Ϊ      λ  ψ      Ο        Θ                    Υ  γ      β      γ                έ        υ  έ        Ϊ            Σ    Δ            σ    υ    ο          Ι      έ          π    Β                          ζ              ά                              λ                      ψ        σ  Ϋ    ΰ    Σ            Ρ                χ  λ                      Η  Ω          Ρ  Ϋ          ο      ε    Σ    Γ  ΢            ί                Δ                      Τ    β            χ        ω    Σ  κ  Ε  κ      ζ              ε      Ζ      θ    β        ο                  Ι            Β          έ    Ψ                                        ί                          Β      Ϋ                γ        Ε          ς    Ρ            μ                                                  Ψ      Ϋ      έ    χ        η  έ                                Β    Ζ                  Λ          ΢    Σ  Α        ξ              ξ        Ν      λ    Κ              ΢  α          δ                  Ν            Λ  Θ        φ          ι                δ        ι            ί  Π    Θ    υ  χ        ΢      α                              Δ    ε    σ    Λ  ε      κ  ή  ί  Ϊ    ι    ζ        ΢      γ        Π              ς          Ϊ        Ρ              Υ                        Π              ψ    ω        Ψ                    Ζ              Ζ        η    γ  κ      Ι                    μ              Λ    Π                                Ι      ς                    Δ                                          γ      Π                  ς                            π    ω  φ      Ζ    σ          Λ          σ          έ            Κ      δ  Λ      ο      ψ                      ο  Μ    β              Φ  μ    ΢    Ο                                Α    Ρ                            λ                          ί  Τ    Η  π        Ω      Ν                    λ    Δ      π  ε    Ϋ    Π        Τ      ε                π      έ      ς                    Κ                              κ            ζ  Ι        τ