/ / /  Irca Solza
                 θ      ή    ί                  ο        Φ    σ              έ                            Ζ                  ΰ  Π          Σ  Ω                                Ι    γ                                  Υ        σ  Α  γ                            Ξ  φ  ν          ι    ζ  Μ              Γ        Ξ  Ξ                    ΰ  Κ        ί    Α              Η                  ξ  Ϋ            ς          Ξ      Λ                    τ                    ΰ            ξ    Ρ        ρ    ψ          θ    ι                              Χ      θ      Υ                          Ν    ά                  κ        Λ            Χ    Φ                  ζ    Τ      τ  Θ      ά                  Γ    ω    Κ      Υ          Υ  Φ  ξ  Α      ε    Ρ  Δ  ι        ρ      ω    δ          κ  σ              Ρ    ρ              ΢          Ι          Θ              β      Υ    ρ    έ  Ρ    β    ι    Ε      Τ    ά    Σ  ρ            μ  ί        ΢    η        Τ                ψ                                      Ω      χ                        ς            Ρ  Ζ    Φ    α  Γ  δ    Ο  υ      Ω      ο  Ζ  ν                ω  κ          Α  Ϋ        ρ  Μ              Ι  Η      Ξ    ΰ              Δ    η              έ      η                                      Μ    ς                        ν    γ            ψ    ί    Η    γ                  ρ    Ψ    Μ  Ε    ν        δ    Τ  ----stream----  Ρ          ----visual art----    Κ    υ    ----video&performances----    π        ----projects----έ    Κ        ----exhibs----      Ν  ά    ----laboratory----      φ    ι  ----info----  ή        α          φ            Ψ  Σ  ς      ΰ  Ε  κ        Κ                      υ          Χ          ΰ      θ        Ρ                                Δ              ς    ξ  Ρ                    φ      Κ              Β    β        Ε          ζ  ί    φ              ο    ΰ      Π                    Ξ                                          Η                            Α          δ          ΰ  Γ    Λ          ε      ά  ΰ          τ      Ο            Σ          δ        ι    Η        ά                        Σ  Δ  δ                σ    ω    ς              Ν                          ζ                      Ζ  ή              ξ            φ    ε            φ  Σ  ε        α        ω      Κ        Β  ε          π  υ      Ρ                    Ν    ς                            Κ    χ      χ            ε            Γ      η  ξ  Λ              ί                            Α            ς      ί      Α          α    Ψ    Υ          Ρ  Ο                  Φ  Ψ    π        ο    ο  Κ          χ      Ϋ        Κ          Γ          σ  λ  κ    ρ                λ                          φ                Υ            τ        θ                      ρ  Ζ  Ν        ε    ν                Δ            κ                      Α  Ϊ            Ϋ                                        ο                  ψ                  Τ      Υ    ί  λ                  Θ  ο      θ                  ξ      π  Σ  Π        Γ  θ    Γ              Α    υ        Ψ  Κ        κ        Ο                              Γ  χ  τ      ψ          Ω  γ  Ο              έ              υ        ή    Β        ή  Ε              μ    Π    η              ΰ              Ν              ί          έ  ν  δ          ΢      Σ    ν  ψ                    σ      δ      ν                  Ι                  ζ  Λ          Σ        Α        Λ          ά      Ζ                                    Ε  χ        α  Γ    ε                  Π        Α                          Π  Υ                  Ν    Ϋ  ΰ    Γ    Α        Δ          Ν      Ε  ΰ              Μ        Ο                    Τ      Ζ      Χ      Η                              ι    ρ              ζ    Β  λ                    Θ  λ        δ    σ              ψ    Ϋ                        ς            Μ                  Ζ    β  γ        ψ            Κ          Θ      α    ζ        Ε              ι      Α      θ      Ρ    τ          Λ                                δ  ή            Ε                Ρ  ν            ΰ        Τ            ο  Υ            τ  ξ                    Ι                      Ζ  Ϋ    π              θ        ψ              Ι    Σ              Ν    Σ        Φ          Ι          ΢  Χ                  σ          τ  έ                Ψ    Η            Υ  Μ      ξ    Δ  σ    ε        α        Ϋ  ί                  φ  ί        ι  κ              θ    τ                    Ω              μ        Ι            ή        Χ    δ    ΢  γ                                                  σ            Ν                                  Ο                  Λ    Ι            μ  ε  λ  Ο        Α  Θ        ε    Ψ  ή  α  ψ  Λ  ή  ν      ε      υ              ή          χ  Ϊ        ι  ά                φ  ΢                            ί          χ        π                    Θ              Ρ      ς  ζ      Ζ  Β      ΢    ΢                Ξ                      ο    ζ                              Ο  Ξ          ς  Ϋ              υ          Φ                    Ο                      χ                έ          Θ                ς            ω              φ                  ψ          κ  ς            β    Υ    κ            δ  Ο    Τ    ξ              α              ΢                  Κ      Ρ        ς    ν                              θ                          μ    δ              ψ    ι              Κ              Τ  ω              Φ  Φ                      Δ          Χ      π        Υ                  ν                  ε        ΰ                                              Ω    Κ                Ψ  ΢                  ψ  Α      Ν      γ        ρ    Ζ  ΢    Η    θ      Ϋ                    Ϊ  Ο      ς            Μ  δ            χ  Θ      Μ                  ΢                      λ          θ                ι            ν            Ρ  Ξ        Ι            ή        ν  Χ            ΢            φ                  Φ  Ν                  ς  π    ή            Μ      Κ  π    ξ  φ                Ξ  Α        έ      Χ        Μ                    Δ                      Α  μ                ω        χ                ΰ                Ξ    χ      Γ        Ϊ          Ζ          α  Ν        Ξ                Δ      γ            Ο    α  Τ                  ο          Λ    ί                                          Σ  Π  Ψ      Ρ      β    μ  ΰ                                            Σ      ψ  Π    Λ      Α                      Ϋ      α      δ      β  ξ  λ                Ξ              Ρ              π  Σ      Ι              Μ                                    Λ          α          δ                              Χ                                ρ  Π                            ν        Μ  ω                              Ϊ  Β        Ω                  υ    ς    α          η    φ          ς              ρ  η                            ο    έ    Ξ    ψ            τ            ΰ      Β                    Μ      Μ        ψ          Θ                                    π              Α      ί            γ  Μ            Γ          α                υ  Π                  Ψ                          κ      β                            Χ                Γ                            Ξ    Τ                    λ  λ                          Μ      θ        ή                    β  β                          ή              Κ        ζ              Ζ    Σ            μ                Χ              ΢  Ε          η                    Δ      Φ                            Ξ    Δ                              Ο    ρ  Ν      ή      ξ  α    ΰ        τ                        έ          ρ  ψ    ζ      λ  ά  ή                Ε                    ς            Χ      Μ      Λ        Β  Ε                    Ρ                      Χ            ξ    η      Ω    ν                  Ν                        Ε            θ          ρ                                      θ              Ζ    φ                      Ϋ    Φ      ζ      Ζ        χ      φ          π              Σ        Ν  Π      ο    ς            Χ  Ϊ      Θ                  μ    Ψ                                Ξ        Κ      ρ    ΰ        Ρ        Κ  δ  Ο                β          Ε                                ε                Δ      Σ    β  Σ  υ          Α  ψ  π                          ή                Υ          Χ    ζ        Κ          η              Δ  Π                                                          ς    Δ  ω    ω        η          έ      Ξ              ο          ι        Γ            η                  Ε                          Β    Δ    ί        Β            ι        Ε                      β  ρ        Σ            θ          Ε                    Γ  Ω    Ψ            ά      χ              ή                Ϋ    Ω          ΰ      κ          Ρ      Φ        ί                        Ο        Ϊ        Μ  Τ              ά      Π              Β  ΰ    χ        ΢  Δ    Υ  ά      ω      ά              ζ  ε    Φ  α    λ            Ω    ψ            τ                        ΰ          λ                                        Η              ί      ί    χ  ί                    Ω  Γ  κ    Ν  ΰ            κ      Η          ζ            Β    ζ            Ξ    Τ        Σ    φ                    Μ            χ        Ξ  α      Δ  Ξ        ή  φ  Ϊ                Ζ                        μ                            Ι  ι  έ                Δ  Σ    ψ              Ϊ    Δ        Τ        ΰ  ρ  Κ                                      Ζ      λ    χ          α  Τ        Μ          Ε  δ            Ζ    γ    Ω                    ρ            Χ                              δ        κ        η  Τ      Ι    Σ                    ΰ                      Ι      β  Φ  ο    ΢    φ    ΢              ά  Ϊ                        ΢        σ        κ    ς                ψ    Γ            έ            Ψ          ΰ      Ψ            ξ    ί                    ξ    ο  τ  έ      ς      μ            Ν      Ρ      Υ  ρ            Ε    σ  Ϋ        ΰ        η    Φ        Δ            α  Υ                Υ  τ        Ψ                  ξ    ί    θ  Β  Ϊ    Ε    Α    λ        Ω                    Ϊ  Υ  Γ          χ          Γ    ω            θ        θ                δ  Π                ν                  ί    ο        β    ά  Ο  Ψ                        Ϊ                      η                  α      Ε  υ      Ε    ί                Ε    α  ζ            η                Η                Π    ε                    κ      ν    Τ    Β  Ξ  Ρ      Η            π      λ    Θ    Ν                Τ                            η            ά            Η  δ  ψ                            ι    β        α              ξ      γ  σ  ι                  Σ              Ο      Η          ς  Ι            Φ  Ζ                  β    ω                  Ϊ  Σ  π  Χ    Γ          β    φ          ο    μ          τ                                        κ                    Ω      Ϋ                        ά    χ            Ο  Β      Π                  ΰ      Υ      υ          Ω        ΰ            Ψ    ρ    τ        ω  Σ                      ς    Β        ν  Λ      Σ    β    Σ        Ω  υ  υ          Ξ    ρ  Ε    ά            Ν      υ            Ζ        ί    ρ    Λ                      ζ            Θ        φ          Η          ε                        Ν        Ζ      Ρ                    Ϊ    Λ                                      υ      Μ  Ν            θ  ή    ν                    ζ          Μ            ί    ψ                            Λ  ή        Η          θ                Ω  η                ΰ  Ψ      ν        Ζ          φ      ς              Λ  ρ            Ν        Ι    Ω                  Ϊ        Υ        ο            Λ              Ζ  Ν                                            Ο                Λ      Ε    θ  Φ        Ε                Β                  Γ    Σ  Υ            Γ              Α          Χ                Γ              Μ        ψ          Χ            Ο      Ω      ΢    Ζ  ψ                    Ϊ                    ΰ                  ΰ  ψ        θ    Τ                    Ν          ε    Ω            κ              ε  Ϋ          χ                τ      Α      Μ          μ        Ζ  Φ        δ  Κ      ΰ                                    χ            θ        ε      η    κ      α    Ψ                          π        Λ      ρ    ί            Ζ                      Α                    μ      ω                Κ    α            Η            ή  ά      Χ        Χ          δ                ή                Ξ            τ        Ν            Μ      Ψ    π                Χ      Ω                    ο    Ο            Θ          ά                      Β                                        χ      Ν      Σ                θ    Ε      ΢      φ            Ω                ξ  Φ    Ω    Β              Κ    λ              δ            Ψ            ζ            Κ  ψ  ν          ν      Δ      Ϋ      θ    Τ  Ε          ε  χ                  Ω                Η          ι      ο            Ο        κ          Ϊ                            Ψ                                η    Ο                    Ρ    υ                              Κ  ο              ΰ          Υ                        Ω              υ        τ    ν          Ξ          κ      ΰ                ξ                  φ              Χ              ο              σ      Ξ  ΢  ΢                        ΰ          ω  Μ    Ω        έ  σ    Ν      Ν                                      Φ            σ      ε  Χ                  ά      Κ      β  λ  θ              λ                Σ          υ    Ν  έ                    χ        Λ      Ψ    α  Χ  Μ          Κ        ε        ν                    κ  Η        Μ          ή    χ    δ                          Γ  θ  α        Φ            ω          Υ                ξ    ί                    δ    Ε    γ                Η  ο    ς  Γ  Π    ε  β              Ο    θ  τ                    Ν            Π                        ΰ            υ          ρ    Ζ  ξ  έ                                    χ                                                      ο        ω      Χ  ω  Κ    ε    Χ        ά  Ω        Ψ          Ψ                      ψ  ς    Μ      Δ        Π        Ν    ν    θ  ν      Ν          Η          π                  Ζ    α                          Γ      Μ      Θ                    θ          λ              ψ  θ                                                      λ              κ                          Υ    Ϋ                Γ  Ϊ  Ζ      Μ          κ                          Ω      Ϊ        ί  ξ              φ  σ  υ  Ξ        υ    Ϋ          Θ    π                Δ    Ϋ        Μ        Ϊ                  ΢  Ξ      ά            χ        ν          Ω                      ι  Υ                        ς  Ε      Π        Β                                              χ                                      Γ                ζ    Β                                        τ          ψ  Α                ξ  γ  Ζ  ι          Ξ          Ω  Α        γ    ΰ      τ    ζ    Κ                          Υ      Π  υ            Ζ  ξ  Ρ  τ  Ν  Λ              Ε  Ι        Ξ  Ψ    Υ          π    ο      ά              Σ      ε                        λ  Π            τ              Ρ      Τ    ε            ΢  ζ                  Δ          Ρ  Ρ        κ      ΢    υ                  Ξ      φ    υ            Τ          α    ο            Σ    μ  Ι    ν      ΢      ζ  Ψ                  Ω  Ϊ  ψ      ρ    Ϊ      ΢              β  Δ                            Ζ  η      Θ        Π        ο    Τ      σ                    Α        μ  έ                    έ          Μ            Τ                                                                                                          Ψ  Δ                        Κ  Ι              Κ  Ψ      ε          ά      Η        τ          Π                χ          κ  υ                              Ω          τ      Η  Ξ            σ                  π        Ξ          Σ  ή    η              ς        Ε  Τ            φ    ΰ              Θ                Ξ  Ω  φ  Χ              Η                ο                            ΰ              ι  ί                                        Π  Θ                  ο  Ν            Κ          Τ      Ξ                    ν    ν    ο      έ          Λ  ζ      κ      ά    ρ                  η  γ  Φ            π                        Α                        ζ          Β              θ    Η      ο            Η      Ω              ί      Π      Ω                  ρ        έ              η      φ    ν          Μ    Δ                                          ρ  Ω        φ    σ  Β  ά  Ρ  Ζ                β            τ          ά        Φ      Χ    τ                      θ    Τ    Ε        Ψ    Φ          Ε    Γ          Θ    Γ                    ρ              λ          ς                          ο                                      ε                    κ                Ϊ      Ι                λ            ή    ς      κ              ί  Ω      η                Τ            Ϋ    Γ                  Π    β    υ        ε    ο    κ                  Λ    Δ  Π    γ  Σ  Θ                      σ      Κ                    Θ        Φ          κ                                      ς              υ                    ζ                      Χ      Κ    ε    η          υ      ρ                  ς            θ  ε              ξ    μ  ά      Ϋ                            ά  Η      Ζ              Ψ    δ    Θ              ή          κ            Ν        Ο                            λ      γ    ο                    θ          Ι  Ν                        Ζ      Η        χ            Η        ή                      ι                  Τ        Σ          ξ              ΰ                            ΢                                          κ              ο      λ              μ              ψ  μ                  Ε      Χ        Λ              Θ        Ζ        έ    ί        ο                          Γ                Ε          Μ            Π                  ι      λ                      ο                    χ  Τ    Ν  Δ  Χ  ή              δ            Υ                          Ζ          Ι  Ϋ  ή  Ξ      λ      δ                      χ      υ      Λ        Μ        ξ  ι                            Κ          Β    ι  έ              ζ    ΰ                                              Φ          Ψ  Ϊ                Σ                      γ                  γ    Ω  Δ                          Η                  Υ        ή                              φ    έ  Ϋ      Κ        Ω                                                    φ        α        Α        ρ      Ρ      Ν                χ                  ΰ          β