/ / /  Irca Solza
               η                    Π                          ω              Ξ  υ        δ                  ν  Ω  Τ                    Ϊ  Χ        Η    Θ          ή    Ϋ                  θ  α          η        Γ        κ      Ν    σ      ζ                    ρ  μ    Χ            λ      Υ    Ο  Ζ  Γ  ς      Η  Ρ  ΰ    ω  ε        λ          β          ε  ρ                  ρ    Ξ          δ  κ      υ          ω      Ο  Ξ                                  Υ    Ψ                          δ  β                              Ζ        ΢              μ          Υ          Π            Ρ      α              ο                                        β                                    Ϊ              Α                                    ά    Φ        Σ            Υ    ή                              μ  ί      ς  ζ  ή  Ψ              ω    Ζ  Δ  Ψ            Ρ                  ξ    ΰ        θ      τ  Ζ      Σ    ω  ΰ      Ϋ            Ε        ί        θ    ή                  β  κ        Κ    τ                Ϋ    Ρ    Χ    Τ  Τ            ε              ν    φ              Ϋ          ψ      Ζ      Ξ      ΢  π              ή    φ                        έ  ά  Ω  τ              ς    τ                  Σ        Χ          Φ  ν                      υ  Υ    Π  π                ω            υ          Ι    ΰ        Ϋ  π        μ  π          μ    Ω  π      η      ----stream----        Ι    ----visual art----      ξ      ----video&performances----            ----projects----            ----exhibs----    δ        ----laboratory----      υ      ----info----      Τ  ά      Θ  λ          ζ    Λ                ω    Μ  δ    μ  Ϋ                τ      Ϋ        τ        ξ                Η        Χ  η    ε      Γ                      ν      Υ                                  γ        σ    υ        ι                        Π            Ο    ω                ξ          Δ          τ    Κ        Α            ζ  τ                        ή    Ϋ                    Ρ        τ            κ        Ε      Π  δ                      ψ                Υ  σ      Ζ          Φ  Θ      λ  ΰ                                Ψ                            π    Β                ή        ί  Ϊ    Ϊ        Θ                β  Ι  Ζ          μ  ΢          Β    Ψ    Φ        Α    μ    Ζ        Χ                        η  Ι              θ        α    ε      ς  Π                Α      ξ            Ψ      δ  ί        Ϋ        β          Ι        β                    ξ    Χ  Ψ    μ    ΢    θ                η    Γ                                    Ο                    ι        Δ    ι        Ν          σ  Χ          σ  θ                        γ                    Ρ        Χ          Φ              ί        θ      Δ  Α    ψ  Σ        β              Τ    ξ  Χ      ζ              Ε                      σ                                    ί              υ  ή                    ά  Ρ  ή        β                                γ                    Ϊ                    δ  Θ          π        Ϋ                  ν    Ι  Ω    ΰ              Ω    ξ  δ        λ    λ          δ    Λ  ΢  ς      θ      Θ          Φ                  Υ            η      κ            η          ν        Ϋ    ε      Β                                            ζ                                          Ν    Γ        Ϋ            ΰ        Ω              Ε          π    δ          Χ          Φ            Δ                    Υ        Ϊ        Ψ      ι        β            ξ              Δ  Π    Ε              ί                ΰ            Τ        ζ  Ρ              Τ                        Ψ  Π          τ  Ο  ΰ      ε                                Γ            Λ    ο      λ        Ξ  ς                        π    Ϊ        Π                        Ψ                                                Π        υ            σ      π  ω                    ΰ      ε  ά                  α    Π            η  ί          ε            μ  ή  Ε          ά  Γ                Ε        Ψ  κ    Υ    ζ                    Α  Ω        υ  Λ      ΢                  υ                      Ε  Ρ        Ϋ    ρ            ο              Γ                    Μ      κ            γ    έ        ψ                  Π  ζ      χ    η        δ          ί  ο        η                              τ                                        υ                                        Ϋ  Β              Υ      φ                        Ϊ                Ο              ή      ί                φ  ο      Ϋ          ά                        Ψ  Ξ                            Η        Φ          Ι                    Π        ς  Α              ΰ    υ    Α          Λ            π            Ο  Ξ        ά                                    Χ  ζ      π    Ψ        ξ          ω      Ν          Κ  Ρ          έ  Ν    ζ        Υ        Δ                Ι          Π              Η          ά        φ    έ  α      Β  Λ              ξ          Ψ          ι  κ                  ί  ω                    Α          θ              Τ      Δ                    ρ            α      ΢        Τ                                              λ      ρ                  ρ        η                  Ε                      υ    φ  Θ              Δ                          γ    υ      Γ  Λ      Ϋ  υ    γ    θ                                      Φ        δ  Τ      ψ  ω  Μ  ο    Ρ    Θ      ί              δ    γ  ζ            Χ                  Η  Η  Δ    β      γ        Ϊ    λ                Ξ    υ                Χ            Χ                        ζ                Ι  ι                                      Ϋ          Ξ  ά              Σ                χ    Ν          Χ              Κ    π            Θ  Ζ  έ          ή          τ        κ      Γ          Δ            Ψ            ΰ        Α    Φ      ρ  λ  ρ    Ξ            ή      Χ        χ      Ν  Μ                  δ              ά            Η  ν          ς    ά          β                γ  γ        Σ            Η    Σ          Ϋ        Ι                                  Σ    ο        Ο        κ    μ      υ        ζ                            ξ            τ        ι                        ε          Ρ                    Τ  χ        Χ  ς                θ          ά      σ      Δ    ω    Ω              Ζ    Γ                π      β      θ  Ω    δ      φ                            Θ      ο        Ι  Π  χ      η                Ψ        ΰ            ή        Κ        ψ    ΰ  Ϊ  Μ                ψ      ί        Ε                      Δ          Γ      ζ  β          Κ                ω        ς      Ν      Φ            μ                          Λ                Φ          ω                              σ                Ν    μ      Η  τ  Ϋ    ε  κ  Γ          ψ            ω            β                Θ        φ                  Δ    Π                    Σ        Ϋ                                            Υ    Ι          μ        Μ    ξ            ψ  α    λ  Ξ  Ω                            Ρ                      ς  Ω                      Ξ  η  Ρ      Ρ  α                        Χ  Μ          Λ    ν  ζ                ς  φ  μ    ν    ι  Δ    ά  Υ  Ι        μ                                          Ε                        φ                    Α  Ξ        α          ξ  Φ        ψ              ή  ά  Ρ      Χ      Λ            Υ    γ                    Λ      Υ      θ      ν      Χ          γ  δ                                Ϋ            ξ                          ξ  Ν          Β    Η      ο    Μ                    χ                    φ      Ν                Ι            ι  ά  ί                Β            Π                                    υ        ΢                                δ          ν  Θ        χ        ξ          Ο                    ς            η        Ν    μ                        Υ                            Χ  Β      Λ                  Ρ  ά              ψ      β            ζ        ρ      ζ          έ    ν                        π  δ                                  Α                        Φ            ν              Λ        Χ    λ                    δ    Χ        Ψ  ξ      β                              ω    χ              ή  η            Χ              Ξ        χ                          Λ              ψ  Κ  ί              β      Λ    ξ          κ    μ                  Τ        Υ                    Ϋ          ή            ζ                Α  Ζ  γ        ε  γ    ρ          Ι    Β      Γ  ι            ή  α                  Π            γ          Υ  α              Ε    Μ  ο              Ο  λ                    ί              Π  Μ        Ϋ        Π    Τ                    Γ          ν            Κ  δ        Α                Τ  Θ      Λ  Τ      ΢                                                                    μ            ζ        σ                Υ    Ε  Θ    κ                ο      β    Η                    Υ          ς            ρ              ω      Β                Ν  Γ  ΰ        γ                      β            Ζ    λ  Ι    β            ξ              ζ              Ω  μ        τ              Ι                    Η  ι                    Α                        ω    Γ            Χ                          ψ                ΰ                                              Υ                              Ν            Δ    Ρ      κ                                                            Ω  ε        κ      μ    μ              Π  Ι                                            τ      η        έ          Ξ                Η                          Δ          π                                                                θ                          Ν      μ        ω          γ  ξ    μ    ι  Π      θ                          ψ          Β          Ρ      Ι          ί  Υ        Α  Ξ          Ξ      ε  Τ      Γ                                          ψ      ζ                γ                  θ      τ              ρ  Ρ            ν  έ    Τ      μ          Υ        Ρ                  φ                            Χ              ί    Δ    τ    ο                                    Φ                      Κ            ψ    π              φ      ΰ                        Λ                    λ  Ν          Θ    Χ          Θ        Ϋ                                    ή              Ω  ς            ΢                β              ΰ  Α          ψ          Ω                              Μ      ξ                  Ζ                  β          τ                          Δ      ε                          μ      Ϊ            σ        Ϊ    Ι  η            Κ          ω  Α  Γ                ρ    Ϊ                                                            Ι                            γ  Ϋ      μ                      Χ          Φ  τ    ί            ν                                                Λ            Σ                ο                                      Χ      ι              μ                  ΢    ά        Α    τ                                          ς                    Γ    Ϊ          έ  ά    β                                ή      ο  Ζ              χ  έ                  φ                Ϊ                                      ε        κ    θ              ί  λ                              λ  Ϋ        ζ            φ          ζ    ρ              ρ          ι                  ζ              γ  ά    Υ            Π                    Ο                  μ            κ        έ            η        ι  Ξ      Ϋ                    Ι      έ      ή  ε    Ω              α      Ζ    β    θ  ω                                      ή  α        Λ        Ϊ    Χ          ξ    τ                        Ϋ          ζ    ο  Γ                                  Κ    γ                        δ  Η      ί        ψ          Θ                Ρ                    θ  χ                            ΰ                η        Α            ζ  Ξ  ψ  υ          ς          Ο        ο        Υ                  φ      υ                                ή                    ρ        μ  κ                    ί    Θ    Ι    Ξ                ΰ                                    ε                                Ν        θ            π      Φ  δ  φ                            Ζ          γ  ς                              ί                    ς        π  ά  Ϊ      ξ                        Ϋ                                                Ο                            ω      ς      δ          ζ  ά  Κ  Φ    Ω        φ            Μ                          ς  Γ              λ  Ϋ                            τ  Ι        δ        δ                  Ε  Ξ        Θ                Θ                Ϋ      Υ                        Ω    Σ  Σ            ς    π  Κ      ζ                γ                    τ  ζ  Ρ        κ              γ                      Υ  ι            φ        ΰ                          Τ    ω    Ξ    έ              π        Τ                      ο                ρ                        Κ      Σ    Δ                      Ω            Π            φ        σ        ξ        γ              Ι    σ        Π      ΰ              Υ              Ψ                δ              υ            Ϋ  υ    ς  Ζ      θ    θ    λ  Τ  Δ          λ                        Ζ                    γ    υ                        ρ  Α      Χ                    Ω        Δ      ς        Η  λ                          Φ    ρ    θ              ί            υ          σ          Τ          Ε        ο                      Α  β          ο    φ                ζ  υ              ξ      Φ                    ς  Ε                  Ϋ    ά      Ζ      Ν        Ζ      ς    φ                    Ι            ξ            θ  υ          Ψ    τ            β    ρ    Υ                                      ς                          Α            Α                    α                    Κ              Π    υ      Ν      Ω  Ω    σ      Ϊ        φ                                    Ϊ                ε              Α  ί    Α      τ                      Β  ΰ  έ                Δ                      ί                ε                      Γ                  ς      σ    ν      ψ              ρ                  δ                ω        ο                                ΢                        ψ                  Ϊ    δ            ξ              α      Ϊ                  Α  ς          Φ                  ή  Ο    Ζ                        Π  κ  Ρ    Η      Υ    Λ    Ρ  ΰ          Π              Γ                  ξ            ζ            Α                                                          ν  Η          Ω                                                      σ    γ                                      ο            Ρ          Γ      σ    Ψ      Ρ        Κ            Υ              ς  Δ            Χ                  υ  Δ    Ν    η                                        γ      Ι        ΢  Λ  Μ      Ν            ω                                    Β    τ          θ  ή  Α      ς  Π      Π    Α    Κ    Γ                        Μ        β          Β      Η      Σ        ε        Ε                            Α                  Π  ο    π          Β                ν          Φ      γ      ξ  ζ                Θ      β      Β          Ο          υ    φ        Ζ      ψ      Ι                              Χ    ψ              δ  Ω                      Ε      γ                Ϋ  ξ  Θ              χ            ξ    σ                  χ          Υ    ΰ                              α    Ξ      Δ  ε        Ο            Σ                      κ  σ        Ξ                  ή                            ε                                Π                    Β                Υ    Θ          Τ          ς      Ρ      ο                      Π        Π              ξ        Β            Ε  Γ    Λ  δ      Β        Θ        Ξ          Λ                                δ          υ    Π          Α        Α  σ  ΰ    φ            Π              Λ                                        η            ψ                          Χ              ξ        Ω                ε    Θ          Β              Ν              ρ          Β  Κ    σ              Λ          α  ΢    Η                            Τ  Σ    Κ            Υ      Τ  ν        Γ  η            υ    Β                έ      ΰ  π            π          Ρ  ή                      Ξ      Δ          Β                  ξ    Φ      Λ                    ζ  σ      έ  Φ          Κ                    β        η                ί                Ψ            κ  Ψ  Ϋ            ί                  Θ    Ν                  ε    ί                α    μ              Ϊ        ι    Δ          Η    γ                        Π        μ  Χ              θ                Ϊ                            ζ        Ω      λ      π                    ί        θ                Δ          ψ        Α      υ          σ    γ              Β                        Δ        Ω                        σ                ι                Ω    Ι                                Ν  β        λ      Ν            Σ        ς                  ά      Ϊ                          γ        ο  γ    γ  Κ        ΢  χ    Ι            Ι              ά  η            Ξ                    ή      υ  Ζ    Ε      Ι    ί              ς              ς              κ  ε  Β  Ϊ        ρ            Κ        Ξ  Λ  λ        π        ρ                    ι  π                  Ρ        Ε                    ί                            Γ  Ο    Ψ              Ξ                                    Μ  γ      Ϊ    ΢      μ  Ι  Ι      Δ                γ      ι    ς      Ν    κ              ή  ΢      Ζ        ζ        ΢      μ            Ψ  ί                ρ                  κ          ε    Λ      ι    Ζ      Σ              ς    Ξ        Θ                                            ί      έ      Λ            Δ          υ    Ζ      χ                            ι              ά                  ζ    Λ    Ι        χ  σ      Ψ            Χ      χ  Δ          γ        α  Γ  λ                Θ                                        ή          φ    Φ  Φ                              ΢    ο              ι        Ν      Θ  ψ    ς              Η  λ      ξ    Γ    ρ                λ                        ΢                  Ι        ψ                    τ              Ι      ξ                                          Χ            Ι                          φ  υ  ά  τ  Φ          ο    ζ      χ  Δ        ο      Δ  Ι        μ    Α              κ    Ψ    τ                                ν                        η    ά      Λ                      ι      Δ  Κ                Ψ                      Τ      ψ