/ / /  Irca Solza
ά                      η              ί                    φ          ψ    θ                    ς        ι                                    κ          η      Π            β      Π                        π    θ        Σ        Μ                κ              Φ    ΢          ι  Υ            Ξ    ς      ν                                              ρ  θ              ά    Π  ΰ            υ                Υ  Π      ρ        ω            υ            Λ  λ      θ      φ              χ        ν    ζ      ά      Ν        Ω          Ε    ί      Ν    Δ    ω  Χ      η                  Ϊ  Φ      Μ  Η        ζ          ζ      λ            ς            ω      Ξ      δ    Ρ            σ      Ε        λ  Ε  Β            Τ              Α          ί                          Ο      Τ                  μ    χ                    Γ    Ι    Δ                      Ο                ά  ι                                                        ί  Ρ    Ξ          ο    Λ  Ε        Χ        Α  Ϊ              γ        φ      Ι  φ                Μ      ο          Ϋ                    μ                τ      χ              Η    π    κ                                          μ      Ζ  λ  Σ                        μ    κ              ή  Ψ                                  Ψ    β            ί        Ρ                    Β  Θ  Β            ς  λ                    ----stream----      β      ----visual art----        Ψ  Ε  ----video&performances----  έ          ----projects----Μ  έ  γ    Κ    ----exhibs----    Υ        ----laboratory----            ----info----          έ                          Σ        δ  έ        Ο    ε    Φ            έ    φ  υ            ζ              Ρ            Ω      Ϋ      Η    θ  ω                    Μ  Β                            ο          ψ  ή  Ψ        κ                    Γ              ί        Ζ                                  ω      β      έ      Ψ  Κ        ο  ή                    Γ        ς  Υ                  σ                      Η      Ξ                κ                                                            έ        ρ  Ψ          Π  Π  ι            Η    β    Τ  σ                                      Α  Ϋ      ι    Ω                          Λ  ω                              ι  ά                  ρ                        Τ      ω          ν      θ  ά                  ΰ          μ                        ΢  Θ    Φ                          Η    Ψ  γ  Ι        ί  η  ψ                      κ          κ    Θ    ΢  Ϊ    ξ        Ζ          Σ  ζ    ε                    Κ      δ    Υ  Λ  Μ      Ε            Β    θ            Σ  Τ                        Ρ  Ω    Β  Λ        μ                Β  Ξ                ξ    Ι          μ        λ          ω  η          Ψ        Ζ      ω    Ω                    Φ  Μ      Τ    Ε      Ξ      ν  Σ            θ                ΢            Τ  Ε          ζ                  τ  η  γ        λ        Η  Τ        Τ          β              Γ                    π                  Φ          λ  ψ      α    Ι        ή                Ω                        Δ        Θ  σ                          Ε                  ω                      μ        η            ψ        ρ      π  Ε                        Ϊ        Ζ    ψ        Ρ      ή        έ              Φ      Γ  Η      ω  Π  τ    ά  Ξ      δ              Α                Ο  ω                  β  Β        λ                    ω                  θ                        α          Η          Ο    β    Ϋ  γ  ε                      Β                  σ  Θ            Τ  Π  β          δ  Α  Η        Ϊ      μ            Ρ      υ      Ϋ  ΰ            β            μ      ν  Ψ          ο            Ξ              Ν              λ                Ο                          Ϋ            π        λ                  ο                            υ    Ι              ΰ    ς  Α      ρ      ξ  ξ                ΰ    έ  ς        κ    Ϊ    ι        μ    Π            β      ο  Τ          Ρ  Ζ          Π                                    λ                        Ν      ΢  ξ                    Ν    θ  π            Ρ      Ο            η                            Α              ι                  έ        ε                  Ν    Ϊ      Ι  υ          ή  ξ  ΰ      μ  ΢    ΰ        μ      γ                            ζ  ΰ        φ  Ω      δ  ή      μ      γ            Ν  ε  Β      θ              Χ  Ξ                  Γ      Λ    Ϊ          γ                      π              Ξ          ε  υ    Χ      Κ  π        τ          ή        τ              Ο    Θ                Φ        σ        Υ  Ε  Θ                δ  Ϋ              ρ              ξ  ΰ                                γ            Φ      ρ            Σ      Ι                          ι        ή  ο    π  γ  ζ            έ          ν            ς        τ          η                  ο                        ω                Ε        ί  ι            Γ  η  Ι    ο    π                        ο                Ο        Ω  Ο      ς                                μ  Ι    ζ              Κ        χ                    Ϋ  α  α  ψ                    ν    ΰ            β  β    ι            η                              ΰ        Ψ                                  Σ                                              ί      π                  γ              Μ                      μ    Ϋ                      Δ            Τ              Ε        Β          Η                      ι  Υ    δ            φ      Λ    χ      ζ                              Γ                      Ψ                                Ε          Φ                          ή  η                  Γ                  Μ    Ϊ  λ        Δ    Ρ    π                        Μ        μ    ά  Δ          Ν            χ                    χ  ΢      Ρ  Λ      η        ε                                                  Ϋ        ε                                Ϊ  θ          υ      Ϋ    Ζ  Ω    Δ                δ      ή                        ψ                                      Γ          ψ  Ο  δ                Ζ                  έ      Φ                      β                  ω  η    ε                υ                        δ    ω  Π          η      Ι    Ρ      ψ              Ρ    Π                φ    φ          σ        Ι                  Ζ    Υ              χ  θ      Μ                  ζ      ψ  φ    π    φ  μ    Χ                  λ              γ        π    δ          Σ      ί            Θ  Δ  Γ    Ρ                            ι            ι            μ              ή                      ε                ρ        ι              λ    Λ      ο            κ    σ    Π            μ              ΰ        τ                          τ      Ω    Ρ    ε  Ϋ        Ξ  Ι  Ψ  Φ        Ϊ      υ      ω                  ί      Μ      α                                      χ                              ω      Α              λ    Τ                        Ο  ί    Ζ              Ο      Ϋ      Η                ο                Ξ                  Τ          μ                  ΢                Ι                φ              Χ      κ    ί    χ                                                  δ          Χ  Ο          μ                          Ζ      Δ  Κ                  ν    Ρ  ς                                                Θ            ή  ι  Β        ς                            Ξ    Κ                            υ  Ϋ                    Φ            β                      ζ                      Μ            Χ        φ    φ        λ  Π  Χ  η  Λ                      λ              Φ                  σ      Η        Β        φ      Ζ                  τ      Υ              ζ          Φ            Λ  Ν    η  Ζ  η  β            ν  ί  κ          ί          Δ                                  Ω      Τ                  Β                              Ε      Π          Ξ      έ                Τ        χ      Ϊ  ε  ι          ρ        Υ            Μ      έ                          ί            η                μ    Ω  Β  δ          κ  ί  θ      γ    Β    Ω                  Χ        Χ                        Λ          Δ            κ      Ν                              σ              Φ            θ  φ      Ι                  β                                ΰ        τ    υ          Δ        Σ      Γ      ρ          Κ      Ϋ  η  Ι      ΢    ΢      Β                                Ρ        Ω                  Υ      κ                    Σ                        Η                        ξ  Ν        τ                        ι  Ψ    Ψ              Ϊ                                          Θ      ε        Α      υ              σ    σ    ζ    ά                σ        ί          Ζ            Υ    λ        χ            ή  ι                Π  Ω            Μ          Ρ  Ϊ                      θ    υ      β          μ                      ς        κ    φ              Ζ  γ                                                            ζ      η                            Ξ                  χ          β    α            ο      θ  ρ    Θ      ψ  ί        γ                Ο      Η              Μ          τ              Ν  κ  η              φ                          Ω      Α  ο                γ                Ζ        Μ                      ν                      λ  Ο        Ξ  Ν      Ο  δ        Π          α    Α                          ή                Ϋ            Α              Η      ω            ς                        Λ  ί        ΰ  υ    Ϊ  μ        ζ      ί              Ω                              ζ      Ρ    Λ        Ϊ                                          ΢    Ρ  η        Ν  ξ    ω                          Γ                Γ                                  Ω                  φ                      Τ  Ρ                      Ι        Δ        ι                κ            ω          Λ  Π      ή                        Ϋ                                υ                ΰ                                  ς                  σ  ή                                  ε    Ξ              Β          ο              Ρ                ή          γ                                β    Ξ              η        Χ          ν        χ      λ  Φ    Σ      Τ  δ      Ρ                                    Τ              ή    υ            ΢    ω  λ                            ί      Γ      Η            ι    ο      ί                    Ρ            ο                          γ    θ      Γ        δ    Μ      γ          ι      φ  Ω  Φ        α                    η        Η          Δ  ς        Ξ                υ      ΢              ω    Ο            α        ζ      ν      Ϋ        Ζ        μ          θ                Ε                    π          σ                                                              Ϊ                      Π          Π            ς  σ    μ  Τ                                      Β                        ΰ      ω                          Ω    Υ          Θ  α    σ        π      λ      Ζ      Ο  Χ  Φ  Υ      Ϊ        ω                                  υ          υ    π          Τ        Ο                  ζ                    χ                ε  δ                  ρ      β    Β                          Π      Ρ  Ο              Ϋ  μ  Ο  γ                ά                        ι  Μ                υ                η    Τ      ς    Ζ        γ                                        η  ή    ψ    Φ                                    ε  Μ    φ        Ξ      σ        τ              Ν                            γ    Ζ              ξ  Ξ  τ      Λ    χ                            έ  δ  Ξ  φ        Ξ    Α      υ              ν      Κ  Υ                ς  Ι          Κ              τ  ι      ξ                                          χ                          η  Μ    Β          Α      μ            ΢                            ρ      ι          ξ      φ  Ϋ                              λ                            Β          ψ          Δ      Η          π    Ν                    Π      γ      Ϋ      Α                    Α    Ϋ        σ        έ    α        ο              χ  Ϊ          Ω    ή                    ζ      Ζ        ψ      Τ  α      ρ      υ                                          Ο      Γ          ΢      ή        υ                              Η        Χ  τ                ι  Δ  Ψ          δ  Α    ζ    ή                κ    Ξ  Ο          λ      Ι                      ς  Ξ                        β                γ                Ω  ή  Λ          Σ  Τ    ι  χ      Γ        Ϋ      τ        α                  έ              κ  ν  Λ                Ρ      Ρ                Φ          ο  Γ                      ΢    Ρ          Τ  έ                  Θ      ν                ά                              Ϊ                                  ι      ν        ΰ                Π            ε  Ι    ο      ΢          η                  χ  ά    ρ      Ρ              λ      Ω    β                Χ      ξ      Φ                              Ρ    χ      ψ                              ο  Χ    Ρ      ς    σ      Ψ        υ            Δ      Β                                    γ              ι      Υ                          δ    Ξ    ξ        ή                β  ή                                Ν        χ        τ                                      υ              δ      Ω      έ    λ                    ω              δ                                                β          Α              Ϋ            π    γ    Ο      ά    ζ      α        Υ          ί                    ο    ι  Λ            Τ        Ψ  η                                          δ                        Β    ή  ζ                                        ΰ        λ    ε          ο  Ζ  φ                      β          υ          Ψ                  γ          Ϊ      έ  β        ρ                Ω        Ι      β                          ψ          ξ            Ω    χ                      ν    Φ  τ                η                  θ                    Β    Π          Ω                    Κ                        Ω  υ                Ρ              Ν  Ν  Θ      Δ  έ        Κ                                      Α  ζ        Ϊ                                    Φ      κ                    Ν                Ε  Χ  ο      θ            ρ    ρ          Ζ                    Α    Β                    υ    Η    Τ            φ  ε    ί    ί            Σ            Θ                    ή          ζ      ο  Ο          ν        ξ                  ή    ψ                        ε            Ω  η  Γ        Σ    Ι                  θ  λ  ά  ζ      ε                            Ζ    θ            τ            ά        Η          Ω                                  ή                          ή    η  Μ      Ψ      γ        Ϊ                                ο    Χ  Α          ί              Υ    π      Ψ            Ζ        λ                                        ή        ΢                          Χ  Κ  κ  Ω    Π  ρ                Α        ο  Ϋ                          τ  ζ          Ξ    Ϋ                                    δ          ά        μ                              Ο                            Ϋ    υ    Ψ      Ξ                      τ  υ                  Ρ    ΢      ω  Σ      γ  π      Ε  ξ                χ  λ        Ε    θ                  Η    ς    Θ    Ω    Ρ  ΰ  Τ                          Λ        κ        Ξ    Η  Κ                    ζ    ρ          δ        σ                        ρ        Μ          χ                ΢  Η          ψ          Π          Μ      Τ          λ  η  φ      Ω              έ            Η      σ  ω                  χ        Τ      δ    Φ          σ                  Ξ    ν  ΢    Φ          Ϊ      φ        ν        δ      δ    σ                      Ε              ΰ    ή    Ϋ          κ        ι      Ϋ    Ν  ς          Η          Ζ  ς                ν  Α  Μ        Ε                μ  Δ      Σ          Κ    ψ  ή          έ    η                                          Γ                            ν    μ    φ                                ω      ΢      Χ                        ι  Β    Β    Ψ                ι    φ    υ              έ    Ψ    ΰ    φ    χ  ξ    ρ        ά      Ν        ς  Ι      ξ    τ              ΢                      Ϊ                        Ζ        Θ              ε          ξ          ί  Τ    μ      Ϋ                        Μ          σ              Ω    υ                      η  λ      έ      σ          ή        Ν            λ    Ε    β  υ        Ε      υ      π                  Π                      Ε  γ                    τ      Ο                                Χ                                          β  Ρ    Υ            χ                Η                Χ    κ      λ        Φ      ξ    χ        Β    γ  π  ζ      έ              ψ      Λ  μ                          Ζ            Γ          Σ    λ  Ε    Χ  ε      Α                          Κ      Κ  π        θ      Φ                                              σ      Ι        μ    Τ                Ο    ά            Θ        ί          τ              μ  Ξ  π      ά        μ            ΢                φ    ι                          μ                φ          Η  ω  ψ                Ψ      ζ            ΢            Ο    Δ    Π  τ        ΰ      Ω  Ν  Ω                              λ                Ρ                σ            Ο  Τ    λ                            δ          Φ        ξ          ΰ                  Θ        Ω  Ε          λ    ζ  μ                                Η  φ        Ρ      η                γ  υ      ά          Δ                  έ        Ν  φ  ε    ς                Γ        Χ            ψ        Α  δ  Ϊ      β          Ρ      Ϊ                ζ        ή      ω        ρ        σ        Ζ    Ν        Ν                  ε  Π        η                    σ  δ    ΢      α    ω                        β                        Α    ς  τ              Ψ    Μ          Φ                  Ρ    ι    Χ    ω      ε    Θ        μ          Γ            ά          ξ            ή          Ξ                          Φ          Χ                              Θ    Κ  υ            δ          ν  ν        Ψ        ρ        Ω              γ            Ι                          ε            χ            υ    Ω  κ        Ζ            Κ    δ                    Φ  ρ          η  θ          μ  γ            Ρ              α    ΢                    Φ          Β        ΰ          κ                Ι            Ι          ρ    Η          Ω    ε          ε  ο          ΰ                    ΢  Γ      λ      Κ                    Ϊ  Δ      τ                            Γ            Υ  Ξ                      ω      έ