/ / /  Irca Solza
     χ    Π  Ν                Κ  Η  Ϊ    β      Σ                                ζ          φ  Ω  γ                            δ      φ      χ                          Σ    κ          ά        Ζ                            χ              ΰ  Θ            Θ    Φ              ι              ι              Ξ    Κ      θ      ξ                                                    Χ      γ  Ν          Φ            ς            ρ    α            Κ      Κ                Ι  κ        τ    γ                ΢      Π              μ  Ν              σ    φ    α      ν    Π  χ  Φ                            α                έ  Θ                  Ϋ                  Ε  ς        α          Ρ                              ο  Θ                ξ    θ                                ι        ά  ά                    ΢        γ  Φ        Υ                                Φ    Ε        Β      Φ                Α    Ν              σ  Μ  Π        Λ      ο      Θ            υ                                          Ω  ο  ζ            Π                                          ΰ      ΰ                                            Δ                    β      έ              ω  τ              ΰ  Τ                      κ      Ι      Λ                Γ    Α    Φ  Σ              χ          χ    ν  Ω                                                          Ω  ----stream----            ----visual art----  ρ      ά    ----video-instals-perfs----            ----projects----    Ζ        ----exhibs----  Ν        κ  ----laboratory----    φ      Β  ----info----  Ϋ                Ξ          η      ΢                  υ    Ψ    β  ω      Β                  Χ          ι    α    σ      Ϋ  η                      ψ            χ            ι    ν          Χ      Ε    Ϋ      γ            δ    Θ            η    λ          υ  Ι  ρ  ά        ζ              Ϊ        Π          Μ    Ζ  Δ  γ                                    α      Ζ              γ    υ                              Λ            ν    ψ          δ  ΰ          Β                        τ        ι  έ        η                  Α          Π  Ϊ          Β      Π        Δ                              θ            Ζ  Ψ                          Ζ      Θ              Γ  β  Ω  η  ξ      Φ                      η        α  Ο        Ι      ΰ            Σ                          μ    η                  Ρ      Ζ  ξ            θ  τ                    υ                  Χ      τ  Ψ                  Ν        β              δ                                              Χ                    ρ          α        γ                  Ξ  Β            α                ν                  Γ                        ΢      ΢      σ  έ        υ  γ              ς            φ                      Χ                              ή  Ϊ            ω  λ        φ      Χ      κ  Υ        ρ                        Λ                κ  Ε                    Θ  γ    ζ  ε  ά  Α                      μ        ε    Φ  ί                    Κ      η                                ν        β    γ    φ      ε  ξ      ή      Τ    ψ    ΰ    ω    α    ρ                        ν  Γ                    ζ          φ            Κ  Ε      π          μ      σ          γ    έ        γ          π  θ              Π                                                                    Ο            τ                          Σ      ε      Π        Ε              Ι                                ή            α    Γ                  ΢                Μ                      Μ              Ξ    Φ  Ε          β    γ                            θ    Ω                α                      ΰ    ΰ          Ξ            ξ      Η                        ν          ι          ζ            Ψ  Η    α    ΰ    ο          Ν                          η                    γ            Ψ              δ                                      Ψ    Χ        υ      θ      Ϊ        Ϊ    τ                              ψ  φ  τ                  κ                λ                Ω              ά        Ρ        Μ                  χ          κ  Ν                              Β                    ά                  ω  Δ  μ      κ                ΢          Ϋ                    χ  ζ            Ο                                                      φ                      Γ          Ρ    σ      Μ      ξ        Ρ    Ε    λ      Γ        ά                                      Ι      Ϋ      Τ  Ϋ    Θ            ζ        Β        ρ  ς                      Φ                              π      γ                θ              Σ      χ                ς  υ                  α        Ε              Ζ    Η                      Ϊ          έ  Φ      Σ            Λ                Μ                Π                    Υ  Η                ί            Ω    Ω  έ      Ρ                      μ                  Φ                    Ο        Δ  Ξ                δ                      Μ        Τ  Τ  τ      έ                                      Ψ          Ο  Χ                Ω        α  Α                      Υ              σ    φ      Ψ                                                  ξ  Ι                    χ  Κ    Υ          Ν              Π                        Κ            Β                                                  Λ          α            Τ        π      Σ  Α      Ξ                          Π        ξ          φ    Α            χ        τ            ρ    Φ          ζ    Φ        ν      Ι                        Ο            Λ      ή  Ω    γ      λ  ο  Ψ      φ                      μ    Μ              Α  ζ                  μ    χ    Π        Θ          Ϊ            Χ      δ    ί    Α            Β            Σ      β                                    Φ            Σ          ε              ρ    Η      η              φ    Σ      Β                                  Ζ    ο      μ                      Μ        Δ                              ΰ      κ      Υ    θ  υ          ι        Ψ    ε  ι  Υ                      Ο  Θ          Σ                          Τ  ο  λ                                                  δ  ή      γ        Ϋ    Κ            ρ  Τ  ο        ς      ω        Ε            υ              Π          Χ            Ϋ          Ρ                ε    Ε                      χ          Χ            Ν      χ                                          Β  ΢                                ν                  ν  Ψ                              Κ  σ                          Ζ                Υ        τ  ζ                                σ        Υ    Ξ  Δ    Φ  Μ        Ζ  α          λ                Ϊ                  Ε              π            ν              Μ        Ι                ε      Υ    η    χ        γ  Ϊ              η                          Ψ  ζ                Ϊ      Δ  λ  ψ  π          α  ω    Ψ            Ν            ΰ                  Ζ      α      κ  Σ                    ι          ΰ    ΰ  Ζ                                            Κ      Τ  μ                Γ      ή  ψ      έ                      Ο            κ      τ                Ψ              ι          σ    π                Η      Λ        Υ  ή    ί      Λ                              Ϋ    Ϋ                    Ζ    θ    ΰ        Υ              Σ    Ι                Ξ        Κ          ε            τ                                          Ρ      Λ    υ    μ            Μ      δ  Υ          Ξ        ς            υ              Η  Ε                                        ΰ                            Ε                                  ω  Θ    ι                Μ  δ          γ      Ϋ                Υ  ή  Ζ                                        τ                                      Δ  τ                                          Π  Σ        Γ  κ    υ      κ      Π  κ  σ    θ                      Κ        τ      Π            ή        Ζ          Ι  Β    Ο  ί      ξ          ΰ                                      α        σ    ω      Θ          σ                                Σ        Σ      θ        η          Γ        Ε  ο        Τ                      Ε    φ  ί      Ξ                          Ο  Ϋ        ί    Λ      ρ                  Γ        υ                      ΢          δ                    Κ          έ  φ  Σ          π  χ                              γ        Κ  δ  ε    χ      ΢        φ        Γ                Ε    κ  Ξ                Ϋ          ζ      Ρ          Χ    ξ    Χ  Λ  θ      ρ            δ              η              Σ          έ    λ            λ  θ                    ω                  ε    κ                    Σ            Υ                              Ρ                    έ              π      θ  χ                δ    υ      σ      Ϊ  Ζ                ξ    Ψ                    έ                      τ        Σ      α  Δ  ς      Χ    Ϊ                  Λ          Ψ            η                                              Μ          ω      Λ                θ    Β    Ω                Θ    σ        ρ                                    Η      μ                      ζ                  φ  Α                                    Χ    β  Θ  Υ      ΰ  Ν              Ξ          δ  ζ              π    ζ    ί  Ψ                    ρ  έ                                        Φ            ά  ν    έ          Η        ς  ρ  μ                  ρ      Ε    Θ                                          Μ          γ        α                θ      Λ    π        Κ                        π  μ                                    ν              Ϋ  Η          ί      Δ  ψ            χ                ζ        Η    θ          η        π        ΰ      Ξ        β      Κ            ν  ή        α  ΢      ά        Κ      Ρ  δ    Ρ  κ    έ    ή              Φ  ξ                  ω                                  δ            λ                Υ  ε    ξ        κ        Ε      Ι                                                          έ                            Τ        Θ    ξ                        τ  Ρ    ή        λ    γ                                                        Α      ά        σ  Χ            ή          Τ            ο  Α                Γ            Ϋ                            Ι          κ        Ϊ    ρ    Κ      Φ  ω  ΢  ΰ    Α              η    Ε            Π                  φ            ξ    Ι  Β            Τ          Υ                Η  ω  Β  Ξ                ς    Ϋ  Ι  Δ    ΢    Χ  Ϋ          β                                    ω    χ  χ  η          ή            ΰ                η        Ω                                      ν                          ε      φ                  ΰ  ε    ΰ        Κ  Ι  ζ                                        Σ        Γ                  ά        Ϋ  γ                φ                    Ε              Ϋ  θ                          μ  φ    Δ        θ            θ  σ              Β                            τ    ΢      Θ                              ρ          ψ      η        Γ    Κ            γ          κ                                      Ϊ    Ν      ς        Ϋ                        ψ                ΢    Η              Γ    φ          Χ                      Π          ω                    Ζ              Π        Σ              Φ              Ξ                          έ    ΢              Π          Τ    σ                                    τ        Μ  Ψ      Η                                          ψ                  ψ                                                          Τ        Ρ        ω                    Μ              Ζ          Φ        ψ            γ    λ    Τ  Τ  Ω        Κ            Μ    ψ    Φ  ΢    δ  α    ξ  α              β        έ  Ϊ        Θ      ω          Ι    Φ    Ω          Φ        ω    Χ  Ν        ς              Κ  ω    Ο    Γ                            χ  Α  γ      ξ          φ      δ  ξ  ν  α            Ι      ψ    ω  λ        υ  Λ              Μ      Μ                    Υ            Ε  Ζ                              ΢      ν                    Π      Υ      ω  ρ        ς                ή              ς    μ                      Ω                          Ψ          Β          Ε      π                    ΰ            ι            Ϊ  δ                      κ              Υ                  ζ  ς                υ          Δ  τ    υ      Μ      Ϋ    μ                                Ϋ  ζ                    Μ  Ω  μ        δ      Α    Α              θ        Υ    Δ                      Τ                                        Ζ                          Ρ  Γ      Ε  μ                                    ψ    α        ί          β                    Ι        ψ  ΰ                        τ        Δ              λ  Τ  Ψ              Α    ψ  ν                    χ                  μ        Π      Ε                      Σ                β    σ                        ι    ή              κ                          τ            η          Ψ                β                  λ  Χ          Η            Η    υ                                      ς                            Ν            α      δ                            χ          ί              ν    Λ                                Ε            ο  έ      Α  Ξ  α                                ε          φ        κ                                        μ      ή                Ϋ                                  ω                                  π      μ                γ          Χ                ξ    Μ  γ      Γ  ς        ψ          ί            ή                                    γ          Γ                                              ΰ    Ψ    θ          β                ή              Ϊ          Η              Τ              ξ  ί            Φ  έ  γ        Ω    Ξ                      ν  Μ    φ                    Ξ  Ϊ          ξ                          Φ    π                                ή      Ξ        χ                    Η          τ        ί                Ζ      γ          Ϋ    δ      ν          Ζ  Ϋ        β  ά              Φ              μ        Λ  β        ΰ              Θ                        ν  Ϊ  Ω    δ                                        δ    Κ  σ      γ  Ν  Ξ                    Α            β      Ϊ  β                                          Ο  φ      ή                Ε        ΢  ω  Η      Λ                υ          έ            έ                        Τ  ΰ    ξ                                                Φ                            Η          δ  κ            Κ            Μ                                ή  Ψ      Ϋ                                              ψ                                          Ε        Η    Μ            Ο  Ω  ΰ  χ        Μ      ν            Θ              Χ    Ϊ          θ          γ      δ  Ο            Θ  ρ                              ω  λ        ε                Ρ    Υ                                                                  λ            ω  β    π      ΰ  κ                              Θ  ί              σ        υ  ς              β    β    ά  θ  η    ξ                        ψ                        Α                              μ      ΢      Ζ          ψ        έ                θ          Η    Ϋ                  ί  Π      Χ            μ      γ          Χ    α        Γ                                Υ        Δ      η    ι      χ    φ          ς        ΰ      Π      Α        ά                Χ                      Ε            Χ                                  Δ  λ          ΰ    χ                  Μ                    Σ    Φ  ο        Ο        κ  ε          ί    Χ                                  α            λ  β                Ν          ς                Π            Ϊ          ω        ρ              θ                                λ    ο  ι                                  Ε  ω  λ        χ      φ                        σ    Μ          λ        σ          Ϋ  ε  Δ    ε                Γ      ΢    Ε      ν      ψ        Κ    ρ              Δ  Ο                  ν                    Γ      Μ    Ο  χ    λ        ΰ        Λ                ο          δ  Μ  Κ            ρ        ι    Ο                      μ  η                ά      Δ    χ                Ω  Ϋ  π                        Χ                  β                                  ρ        ΢                Φ  Η      Λ                  Π    ξ  Μ    ρ                Ι                            ν        Μ                    Υ  Ρ    Ϊ        ί    ΰ                        Ζ          ω                        β    Χ                      ε                π    ΢                          Α        Δ  ι                      γ  ν                          Τ                      Ν      ζ      λ                  δ  Ζ  ΢        τ  Θ                            λ  τ        Ι      Θ          τ  μ    Τ            Ρ  Τ        Π                ψ    ε    β  Ζ                  ΢    ν                  η    γ            ς          Μ      Υ        ή    η          ΰ    Ϊ    θ  έ                      Α    Ε        ή  η                Ρ  σ                              Χ    Μ    ά  Η                    Ι            ι  Η        ΢            Ν          β    ξ    Κ                Γ  Γ  Ο  Χ    κ            Ϋ                                    φ  Ξ                            χ  Φ                    Λ      χ    β  λ                  ζ                    Θ                  Σ        ά                        ρ    μ  π                                    Ν    Ε        Ι                                        Ε      Ξ  Ϊ  Ν      ΰ  κ                        Ψ                            θ  σ          β                ς    μ    π      ά                        π        χ        Η          Μ  Ζ    Ψ        Η  Φ    έ        ν          Ϋ    Β            ς        Ζ  η        ν                    ξ      ε        ή            Τ  β      Χ                ι                                  Υ      θ        ΰ                  ε    Γ    π            Ξ                          ΢    ί            έ  η  Τ                  ο              Β      ΰ    υ  τ                          Χ                Υ                Ν                    ή                                              β  υ                    ζ  Ι    Ι                Λ  Θ  Π  ΰ  ι    γ                      ί                            ά      Π            Ω  Ρ          Δ    φ        Η          ά    Π  κ  Ϋ          α      λ                    Η                              ν          Ι      Ζ  γ        Υ        ΰ                α    Χ  Λ  Β                                                          ν  σ          Τ      Ϊ    Δ                    Κ      έ