/ / /  Irca Solza
       δ      Ξ      β        β      Ϊ        Δ  β          λ                      Ϊ    Θ  Η    ΰ      Κ      ψ    Δ  θ                  Ω    ν                                                        Λ              ο          Α    Φ        Ϋ    Φ      Σ    έ    α    Δ    ί        σ          ΰ  π    Ο  τ                            Λ                      Υ                            Δ  Σ    Ρ  Ϋ    η      Θ  Ζ          Γ  ά        ΰ          β                      ξ  Ν        ο      Τ    Η    ψ  ο      λ        γ  Ο            Π        φ              Ϊ        ε    μ      ω        Ϊ      γ            Ω        Υ    δ    ε    ο                              Α        ε          Η              μ                    γ      Κ                      Π  ρ    μ            Β    Η    ά              Ν                  Δ                  Ξ      Ξ                                      ΰ          ξ    χ        Π      ά                      Χ  Φ    Ϋ        χ  Ϊ      Ξ    Θ      ε    ω  ρ      η    Ν          π    φ      Ξ  ξ    Φ    Σ    Φ            ς            ψ  ή    ν    Ψ    η      Ω      Σ      ή                                              Π                    ά        Ξ      η                          Ϋ    Ξ    ζ            Μ      Ρ    κ  δ                                Δ                  π          ζ        ο                      Υ      Τ  έ      ΰ    έ  ----stream----      ά      ----visual art----  Ο  Χ        ----video&performances----          Δ  ----projects----    Μ        ----exhibs----        β  ε  ----laboratory----  δ    φ      ----info----              ε                                                          α                          μ          ο  Β      β      κ                                    Η  ω    χ      ι      Φ    ή      ξ    τ        Ψ                                Τ  Ϋ                                                          ί                                  Ι    ΢  ζ    υ          γ        ζ                Ϋ    ε    ι                Φ      Μ                      Ϊ        Ω      κ      Ϋ    ξ  Θ  ς                                                        Υ        Υ      Τ                  Π  ΰ                            Ψ    Β                Ε      Ρ  Σ                        Ϋ    χ        ε            ξ    Β    θ                ί      Ξ    σ                    τ      ΰ    φ      π                ε        θ            τ      υ                                    β        φ          Χ              υ              χ    β    Δ            ω  ψ  Ι        Ϋ        Ϋ      Ο  ξ                    ΰ            Υ  Ν                  Β    δ  Η      σ          Ν  γ                        ω              ί              ο    Α  υ        Ζ          Ξ  Ϊ                                Δ                Δ                  Η  Ψ          Ϋ      ί        Θ                Δ              Θ                  Κ        η                                                          Σ                  Ω    χ  σ  Μ              Γ  Ξ        ν                Ο  θ                    Ε                  Η              Μ        ί      τ  ζ      ά  ι            Ξ            Θ                        Ε  σ        Θ                                    π          ί      Η  Λ                            γ  Ϋ          Λ                  η              ΰ    ά                  Γ      Ν                    Ρ    ρ  Τ    Μ  Ρ                    Α                                ΢        Λ  λ          Ψ        ρ          Θ                        Ν              Ϋ                    α          Ρ  Α    χ  α  ζ        γ        έ  λ  ξ                              Θ  Γ                ρ  ο    Θ  δ            ξ    Ζ    ν  Α                              ι    ο      Γ                        Ω                Ω  ά          Υ              Χ                    ά                  ή      Π                    ς                    Θ  α          ξ                                  ρ    Ο              α    Ν    Σ    ΰ    ς                  ή      Χ        ή                            έ                            Ξ      Λ    β      Ξ              τ    Α        Σ            Σ    ν                ΰ          Ι          Υ  Σ                                ι  Δ  σ      υ  ν  Ϊ  ω  Η          Σ              Δ  Ϋ                  ς        ω  Ι              ρ    Δ      Μ        ω            σ      Γ  λ                Ψ        ι                      Λ        Χ        δ            έ              ς  π  Υ        έ              ν  Ι          Κ            Υ  Ε    δ          ο  Ι  Μ            β      Σ                  Ρ    ς                      ν  ξ  ρ  έ  Α          Ϋ                                ή  ή    β              Ε  ο      λ  ι    τ      Ι    ν            υ                    Ζ    ή  Μ            τ        Γ                            Χ                    Β              τ  ν                  Μ      ε          Ϋ  π    Ρ            Τ    Ρ  Ρ                                            Ε            ΰ      π      Σ              τ    Π      ω    Ψ          Φ          Τ  β                  Ι  γ      Ϊ  υ      ζ  Δ                                                                          Χ    ί                  Ϋ      ά            τ                      λ    Σ      Ϋ          Β      Β      κ      Τ          Ο            γ          β              Χ                κ          Φ    τ    Ω    υ    ν          κ    Ν                                    ξ              β                      ξ        γ                        Μ    α          Α              Ο        Β                ά  Ψ                    ο                                                              β      λ    γ              κ    Η          Ο    ς      ψ          Ν        Ϊ        Δ            φ                  ε      κ    Α                            ά      η            ω              Ζ        Θ    Ψ    Σ                    Ρ      Χ      ι      δ  α                    Π        ε  ν  ξ              Κ    ζ                  Κ        μ          η    α                δ    ο  Γ            έ                  Μ      χ    έ      Ϋ  Θ        τ      δ    θ                    έ      Α    Ϊ  Ζ    Μ  έ              Β    Ϋ  Φ  λ    Θ            Ε              α              λ  Λ    ή              ε                            μ      β              ζ          Δ            Ψ            Ω    δ      ζ          Υ    Σ        Ϋ                          Ρ      Φ            τ  Κ    Α  τ        Ν                κ  Θ    π                                Ω      ψ    ξ            Ο                  Π          Χ      Τ          Ο              Ξ    Σ        μ      ω              Ρ      Ω            Ξ        ΰ                    τ  Ω            τ        δ                    θ          Ϋ      Ϋ      ρ            Δ    Π        τ        ΰ          ω          τ                    ρ            Θ        Ϋ  μ                        θ    ή  φ          Ψ                            υ                                  ψ                      ψ                    Ε                  ΰ    Β        δ  ά          Ο    ί          π  β        Θ                                                            Ψ              λ                  Ω                            ν  Θ          Ζ      ξ  Ϋ  δ    π      ν        ΰ    ρ      ς          ι                                                                          ψ            ω  ά    ί                          κ      Χ    ά  γ                      Ε                  σ  Β        σ                          ε  Κ      Δ    θ          Ο                Ε      Τ          Ο    Θ                    Ρ                        κ  Υ        ε  Ε        β                                      Χ        ω  θ          λ    Θ    ί  κ  ξ  φ    ΢                        Μ        ο  ζ          ο                  ή  Β              Ο                                α        Β  γ      ι  ε                        έ        Η    ν                                      Χ        ΰ                                      Ϊ              κ  ΰ              α                              ψ                              ί      Η                  ο              λ        Ψ                ο  α                    ά  ρ                        ξ    γ        φ  Χ  Ρ      Ω                                Ε      Β  μ    δ          Λ            Κ                ά          Ο    μ  Α    ρ    Ρ            Η    υ  φ  ψ          υ  Ρ  Θ      σ            Π  Ξ        α                          Φ                  ρ    Ζ                                Η                      Κ      Φ    Ξ      φ            ΰ                      ρ  ά    ά                    ψ                    Λ      Ϊ  θ  ο  ί        γ      Α  ΰ        Ξ                                    Β  ε          Λ    Ψ          Τ  Η                                      Κ    σ      ΰ    ζ    έ        Δ      γ                  λ      ω    Φ            Ξ  ο    Ξ  υ                      ή      ψ      ρ  Ι  κ        Ψ              φ    Κ      Δ                                        λ                Σ        π      Ε                ζ  ΢              γ    Χ  ι  ο                ξ    ι      ο            δ  ς                                        Ϊ  ξ          Α              ε  Π                  υ    κ                  Ω        Γ          Ε    φ          ο            ρ  Θ        Ϊ      Γ                Ε      ζ    Φ  φ        ή                  υ  χ  Μ        μ      Ϊ    ΢    Δ  σ  Σ    χ          Ω            ν      ί      ς  Δ      Φ      χ  χ  Ζ      υ      υ                ς  σ  Ε              Φ                  Π    ξ            Θ            β    ΢  ρ      Α          Ρ      α      Χ            Κ        Υ      μ                Τ            κ          Ρ  ω    Ϊ    ο    φ  Β    ξ      Ϊ            Τ    Μ                ω                        έ  Φ            ξ                        Λ  ΰ                      Σ    έ          Χ                λ      δ                      ΰ      θ  γ    Β      Ψ    ζ        ι      ΢                  Δ                      ω      ρ          Ξ    Α      μ  Η                  χ          ε    Σ          σ        Σ      α                      ά    κ      ι  Ν      π                      Θ      έ  Ζ  ς            ρ      ν                Χ                  ΢          θ    Ο    Χ        ζ    φ                                                      Ι  Υ  Α            έ    ω  Υ              ω                  Ω                  ζ                Ι                      ν                Υ  γ                  υ    λ        ς          Μ                                    Ϊ  Κ                        Σ          χ          ξ  ς                        ρ  Μ                              Ι            ξ        Θ                τ  Ξ            Ζ  ί    ω    α  φ            Κ                    β      ρ                ω        ΢      Κ    γ      ή      Ν    Ω                Ϊ                      Ο    ς                  ί        Δ  Υ    ί                ρ  β                                                Ψ              Σ      Θ          Β    Η          Ι      ή                    δ      δ  η            γ                            ι            Τ                                  Ψ        ί  Ϊ              Φ    Ρ                        ι      μ                    ς          η  ά                      Ι  ω  Χ    Ε        τ                Ξ                            Φ    υ                      Σ                  κ  ξ  Χ              Β              ι      δ  ψ    Υ                        ρ  Φ    τ                                  Η            ε                σ        Θ    Ν    θ                                        Χ          κ                        κ      Θ  Ξ        Θ      Υ        α        Χ  τ      Ι            Ϋ      α                τ        Υ          Η                          ΢  Ξ          Λ              θ      Κ    Θ    χ                      Ε        Υ    Ψ  Π                                  Ω      Ι        ε                                                Θ                                      Θ        Ω      σ  ς                  ξ        Ω          ί  Τ    γ            Π    Τ                ΰ              η      Β    π    θ                          δ      Ι            Ω            ξ        Κ      ο                        ί        ω    ο      Ο            ξ      Λ        ή        ς    δ                                Ρ  δ                    Κ  μ      Κ                                              κ      ς    Υ                  Ω                  Ο  Ζ      α      Ζ  Δ  Ν  ξ                      ε    ς      ψ                ή            Θ        τ                ξ      ζ              ά          τ  Γ  υ    θ  θ                    Λ      φ      η    ΢                            π  Υ  φ            π                φ  Α            έ  ΢                    Ι        τ        ω                                          έ            ω                  η                  λ    Χ    ζ  Π                              ά        ή  έ              Ϊ      ζ                                    τ        Δ            η  ί                            γ                              Ω  ζ                            Ι        σ          Ο                                    Σ    ς  Λ                            χ  Φ  Κ    Β  Ι              ο        υ    Ϋ        Ο          Χ        Π      σ  ΢  ω                    υ        Ξ        Χ    Ζ    Ϋ      γ        Ζ          ξ  Δ                    γ    έ    ο    τ          Κ      Σ          ν  Σ                    χ  ξ        ί    Ο                Ω              π    ω      υ  ς                          Ϋ    Γ          Λ        ν                        ν        Μ                    Α    Μ                                          ζ      Υ                                  υ      Π            Ζ    Ν    Ξ            π      Μ              Χ      Η  Τ        ς          μ      ς            Π    ε        ή    κ  Π                                                    ψ        Σ        ξ  α  η      ψ                                            ψ                  ί    Ψ            ρ          α  Π    Η        ο      Η  λ              η          Ρ      Ο                      Ρ  Μ    υ          ψ              ζ          Ϊ      Τ                      γ    ΰ                              ω              ΢    ο          Κ    Ψ            Λ      ι              Χ  Η                                    λ          Τ    Β  ΢          Σ      ψ      θ  Ϋ                                υ    υ                                        Η      θ      Ν                          ι  ί          Π                      Γ    Δ    Π                  φ      Ξ    Ξ    ΢  ή  φ  Τ  ρ                Ϊ          Λ                              έ                  ρ                  Υ  Η                                ν              Σ      δ                        ς    Δ  Ξ    Ω            Υ            ρ                                                                          Ψ        χ                    μ              δ            ΰ        ΰ      δ    ζ                                            Ω    Δ    Τ        ρ            ή          Ϋ  Μ                      α      ί    Θ                  Σ        ή          Θ              Ι              ν      ο              ξ            Ξ                          α              Ο    Η          μ          υ  Σ  Ι      θ      ω    χ  Υ                ξ            κ    ε    Υ    ο  δ  Ι    Ω    ξ  Ϊ  Η                              Ι  Υ                Θ        ή      Θ  Ϋ                                    π  γ              κ        Κ  κ                      Χ                η      τ                  β    ΰ      Υ      ΰ    α        Ρ      Ζ  Λ        χ  ά  ρ          τ                      ρ        ί      ν    ν          Β                      Ϋ                                      η        ρ    Ω            χ        ά                                          έ    Κ  Ω            β                          Σ  Ν  ή                ν                              Ϊ  Ϋ                        Β              π      θ          α      μ                χ                    Υ  ζ    έ    Δ          ε                  Φ    Ο                ξ  ά    Λ      Γ  έ                          Μ  Ζ                    Μ                ί                      Υ            Δ          Ψ  ή                                        Ϊ  δ            ρ          Ψ            Ψ        ν  Κ                Τ    ι            χ            η  φ      μ              α                      Ζ  σ        Κ    ή                    Υ      ή  Θ              Β    Λ  Δ                                Ξ  Υ                            ο                  κ                    Β              δ        κ      Ξ          Ξ                Β      υ        σ        Ο            μ      Ξ        η          Γ  ρ                        Π  ψ      Ω                Ζ                                Ξ  λ                ή        ή  Ρ                  ψ                  ή  ψ              Ξ                      Λ    Σ          Α      ψ          έ  Δ                    υ                    Ω                          σ                      ψ                μ                      ε              ρ                  χ              Κ      ΢                      Ξ      Ε    Ξ            ρ                        Π            υ  ω      Λ      ΢        β    Δ      Μ                            μ      α  Ι                Ζ      ο  Δ    β      Π    σ    ΰ          Ρ      ω    Ω            Ξ  ά        Π                        Θ      μ  τ                                      Ϊ        Γ          σ  Η  ψ                        α  ν  Α        Α                        ί        ν            ψ              δ    χ          ΰ        β      ι    Τ        Ζ  ά    Ϊ    ΢                    λ                                                  Ζ  Ω    ξ  ΢        έ    Λ  ά        Β                              Υ        Α          Χ                    Α      ι      θ  η      υ    ξ            ΢                Ν                ψ      κ                γ                        Ζ  ΢  Ν  ν    φ        Υ  ρ    Ι        τ            Η          Δ        Ψ                Ε                    Φ          Υ    Ν              Δ      Ε    Ω          ψ  Ο    ά        δ    Ψ                          μ            ρ              Μ      υ      ο    Β          ς  φ              Γ  Τ    τ    Ϋ  τ  γ  Ζ      Θ        Σ          Ρ              Α                          Ρ                    Β  Ξ                        ψ      Ο                    ε