/ / /  Irca Solza
       η            χ  ε  Η      λ                δ  Π  Υ  ζ                    Ξ              Δ      Ν            Ι            Γ        ν            ζ              Η    ς        θ          λ                        Ϊ    ο                        χ                  Π    Ρ    χ          ΢                    ί  Μ            ζ  ο                        Φ      Σ                  κ              ΰ  ν  λ                έ      ί    β      Μ        Γ                Ν      δ        Υ              σ                                          Ϋ      τ          Υ  Φ          ψ  ι      Μ  Ν                            ς              Ν                              ν                Θ            π                μ    Ι  έ            ί        Φ        θ    χ                  Κ                    ά    Ϊ            Ε            Λ    λ      ξ                Γ    Λ    Ω  Ο              δ  Α      έ          θ                  λ            φ        β  β  ά                      χ  Φ  χ      ε        Ϋ        η                      Ρ  ΰ  ά        Ο  ή  π                    ξ                                                            Ψ  ω      ά      ή                        ά  έ    ί            Κ  Θ        Ο                          β  ς  Κ                Β      ν    Ρ  Χ  χ  υ  β              Σ    Χ    Ρ  Ο  ΰ      π                                α  ρ        ----stream----            ----visual art----    ί        ----video-instals-perfs----          Κ  ----projects----          Τ  ----exhibs----    λ      Κ  ----laboratory----            ----info----Θ  Μ      Ω          Ε    ν            Μ            ς        Δ        Ζ                                  Σ  ΢  Ν              σ        Ϋ  η    Θ                Π  ω  ή                    ί      Μ  λ                τ      Ι          Η                Θ    υ      ω            Ζ    σ  Ε    τ            ς        ή        έ      ρ          Τ                        θ        Ω                      Θ            Φ                      ί    Κ                                  α  σ  Ϊ      γ        ω  Ϊ                            Λ  Γ                                                χ  Α          Ρ  Δ          Ε          έ            Ψ    ν        δ  Ω      ΢              Ρ        Ϊ      Μ      Α  ω          Ϊ  Ψ    Τ    ή                  Ε            δ          ο          Μ                    ΢          ε                  Υ        ο  Γ          Ι        Σ            η                    Ζ  ψ              Λ    ω              β            Ε        χ      ή          Λ                    Ο    γ                              ε      Τ  δ  Β                Α  β    Τ    Ν                      ε          Π        Φ                        Ω        γ  ς          ψ      φ                    ι    α    χ      Ο                        Ε      Γ            σ            Μ  Γ      ΰ                        Υ          τ            Π  Φ  δ                      Υ                      Ψ                      Κ            ρ  Σ        Ι        Β    τ              Ζ  σ    ν    λ              π    θ                  ι                    Μ          ι  λ  σ    Ξ      Ϋ    ά      Ζ    ρ    α                          ψ  θ        ω    σ  Ω    Σ  Χ    Θ      Ϊ        ζ    Λ          Ν  Π    α    Π        σ          η        Κ            Ζ    ί      Ν    ά                          Α            Ο  ι              ς    κ      έ                    Ϊ      Γ  ι      λ              Θ    ν                    Ω  Ϊ    έ    δ  ε          Χ            Λ  Ξ  ρ        ε                                        Ο        ψ            Ι    ξ                  τ                        ΢    μ        Ω            α        ζ                      ζ                Τ      Β      φ                  Λ          Σ                    Π    Ψ  Δ      ί                      υ                        Ψ          Α                      ψ  Κ        Δ        ν            Ρ            ΢  Λ  α                        μ          τ          Θ      ν            γ  μ      η      Κ            ψ    ά    ΢        π            έ              Ξ      Ϋ      ψ    Π  Ν  ς      Ϋ  Π  Ρ        Ο      Ϋ  Τ    ά        γ        Χ  δ    η                ΢      Μ  Μ                  Ψ    Ϊ          Α          π            Λ      Ι                                                    ρ                      Δ          έ      σ  μ  Δ      Φ            μ  Ι                Φ  Θ          Ι                        Η            Μ            Α    τ                      τ        ν              Ψ          Ψ    λ            Υ    λ            ψ            Π                Ο    γ      ω      Α        κ      ν                    Ψ          Δ        Ι  Γ                      Η            Τ      Ψ    η        σ                    Φ                              τ              έ        ν                                  ρ  χ          ζ  Τ  Ω            φ              ΢      Π              Ο            Ϋ                Ξ  Δ      Φ          σ        β      ΢          κ          ω  θ      Σ            κ        ο    Ο      Α            Μ                  ξ          φ          υ            Ω  ψ        ι        η          α                        Β  Η            γ    ε  χ        π  Ε                  τ    ά      Ψ        Ο                Π    ρ    γ        γ      Α    α  Ο  ά            Φ      Ν          Χ        ξ  ί  Ι      β                μ                                      Υ                ά              ν    μ  γ          Ω                          σ              Σ                          ι                            ζ                ί        λ      υ        ο                          Η    Π    ΰ  λ                        Κ                                      Ξ      Κ                    π          Κ              ε    χ    ή  Ρ  Ϋ      Ε  Χ    Λ    ά                      η        Μ          Γ    δ                    Μ    Ε            π    Ϋ  Ϋ        Ν  Β    ΢          Υ    Α                σ                Η      ε                                      Ζ  θ                    μ      Υ      ί  Ε  Ε      ψ    χ      Ψ  Τ            Ω  ψ                θ  υ    υ            μ  Τ      Ο          Τ                Ξ      ί                      Δ                  Ν  θ  Λ                Ω                            Θ  ο        Π  π                  ΰ            σ  Κ      π  λ              Ϊ          Π    Η      χ            Σ                      χ                      Σ                                  Η    ψ    Ψ                ψ        Ϋ                          ή          Ψ                τ                            υ          κ              σ  β                  Τ      Ω                            Γ                φ    γ  Ρ          Υ    ς      ζ            ή                    Ρ  ν                    Ω          ξ    Φ                  ν        ο  φ          ΢                    ω  α          Β      ο        Ϋ            σ    φ      Μ                        ζ        ς    ω          Ϊ        ξ    Ψ    Λ                          Α  Κ    ά    ί          υ          ψ              Ϋ      Ι                          Π            Ρ    Ν                              ζ    α  θ                Κ      Γ                  σ              Ν        Ο          Ξ  η                ί  ι  Ϊ    Χ    ξ  Ρ  Ο  Π    ί      Ϊ        Η  Θ                    Ϋ                          Α          Γ  υ                          μ        ξ                  Ο    Ο  δ  ψ      ί              Ν  Ρ    Α              Ψ  ΢    Ζ  Β                    Μ  Σ          Τ      Ζ    Τ              Ψ          χ                  Ξ                Χ        Ξ                γ        ή  γ  ε  ι        Ι    Ϊ        Δ    κ      Κ  Ϋ        ι  ψ            ί      ν      τ    μ      Χ      φ          ί  Λ        Σ                        ή                      Μ  σ                Η                Ρ  ν      Η  σ            Ϊ                    Γ        δ    Ν  ψ    Λ    Ψ            Ο      Ο      Φ                                                                  ρ      υ      ΰ                    ά              κ                          Τ      ΢        ξ  Δ                Γ    Γ            ν              έ                            ο        ω    θ        ε      ρ        ς      π  Μ          τ              Ι              ς      μ            Λ  ς        Ψ      ή                  ξ      ψ                                      χ          Ϋ      φ                τ                    έ      ρ    Η    ο      ρ  Ψ          ς            Υ    Ξ  Ϊ        ζ                        ς  ε            φ    ς    λ              ς  Ζ                      ΢        Ν                  υ                    Ϊ        ΢    μ                          θ  β                σ        ο  θ        Δ              ΢        Μ    Ψ  Ν              φ        Ι  ά    μ    Λ    ζ  σ  Σ      Γ  Ε  Κ                π                    λ          Χ                  Ϊ          Β    Ζ  σ  ψ  σ      ή        Ξ        ν  ο                        Κ    η                    τ  Λ            Ψ  γ    Ι                ί        Κ  Α        Ξ            ί  ξ  υ                                        γ          Ξ  ι                ΰ  χ        Ω    Γ                      σ    Μ      Ν      ν    Γ            ΰ    λ                Ο      δ            Ϊ  β          κ  σ                      Ε    κ      Β                      μ    Σ      Ν    η              Ψ                              Γ                        Ο    σ    ψ  Τ      υ                        Κ                λ      Λ              τ          ω              Π                Μ            Ξ      φ    υ              λ        γ  Ϊ      Θ                ψ  Ι      ί    Ω                    Ψ    ζ            δ                    φ  ή      χ    ο                  Π  ζ    Τ                    κ    ψ                  Α    ω          Ψ    Ε    μ                        Ο                    Χ  Ρ            Φ  Φ          Υ                            Ψ  Ζ          ά          ξ                      ν    θ  Ζ    ν  Α          π        Ζ    Ψ                  Ε        Ψ  κ          λ  Ν          ά                      Δ      λ  γ        Σ  ι        Κ        Ρ  α              ή    ψ                            ά    Ρ          ω  δ                              έ        Γ                  ζ      τ      α                          Ω            Ο    έ  ά            τ    ί            ο        θ                                δ    Ι        θ        γ        Γ          ΰ      Ε      Ε    Υ  Τ                                  κ      Ψ                          Δ    Ω          χ  Τ        Β            π          δ  λ  Ζ    χ            ε      Ξ                    Ϋ        Γ  Δ      δ    ξ    χ  μ    υ                              η        Ϊ      υ  Φ      έ                    φ        Ζ                    Φ      ζ                ζ      η  υ    Η                                  τ                ο  ο            Ψ      ί            ω        Ε  Θ      Μ          Ο        α            γ    κ                        τ  δ  ή        Η      κ      η  λ                  Ϊ          Β        Α      ά          ί    Δ        ε    γ                ω        χ          δ          ζ  Φ  σ  έ                ΰ                      τ              Ϊ  η      ω  δ                Ψ    Υ  Ϊ                            Ψ                    Η    Ϋ                      έ                θ    χ    Ζ  Χ    ΢                      Ο                      Γ                          ζ                Η          χ  Ψ                α                Ο  Ξ            γ                            Π    Χ  Ω            σ    Ϊ              λ  δ                  τ  θ          Ψ  Ψ        Η  ρ  ά        ΰ                      Ω                    Θ  Ι                                                    ά  λ          Η          δ        ς            έ      Ε        ξ        ω                            Σ  Ω  ζ                  Ξ    έ  Φ              Ψ      ν                  χ  Ϊ        Μ          π  Ϊ                ΰ        Τ          έ            έ  Ξ            ο              ε      Η    κ  κ                        Μ        Μ                  θ    Φ                Ι      ΢                              Ε              Χ        ί    Ε    γ      β      Ν                    Ε      Γ    Ο  ο                    ς                    Ρ        Π                                    Β    Μ          ξ          Ν    Ι      α  Φ          Λ                ω          Π      α  Ϋ                          φ                      γ  Α          Θ    Θ      ε      Ξ            υ  Δ  Ψ  ί                    Γ    Ζ  γ    ω                            α                                                                    Μ          ί  β    Ψ                      κ            Ϊ                    ψ        Μ                  Φ  Η      ν                  Ζ        Β        Η  ε          Ξ  κ  Δ    γ        Μ  Δ              β                          υ      λ    ς              Λ    Τ        έ                μ                  Ξ          π          Κ                Γ        Δ        ί    τ  Ι      ι        Θ              υ    τ  Θ    Ν      Μ  χ      ΢    Ϋ      Λ                Ω  Σ      ε            Ν      Θ                            Ε  ν        Ω  ι      Γ  Γ  ω                          λ    Φ            έ    φ    Δ  π  Τ  ψ                      Ω  Κ                    έ    Ξ            ς          Σ  ΰ    Ϊ                          ο    Ο  λ  Ψ  π          Ν  ε  ά              Σ        ι                          ΰ            σ                      ά            Ν  ψ                        ω  ι      θ  Ζ  θ        ς          ω    δ  δ        Γ    ς        Μ            Ϋ  Κ                  Χ      φ                Ϋ                ΰ  ω                                        β      Η                        Ϊ                              υ                    Ξ          Β        Δ  ΢  Υ                        κ    Φ  Γ    σ      Η            β        ΰ                φ    Ρ                  Ε      ξ  Π  Ϊ              Ζ                      Ξ    Θ                δ                  θ          Ϊ  ς  Ϊ    δ    Π              Α                Ι                Ϋ      ρ          Λ        α            Π    Ν      ζ                                Γ    Φ      υ                  ρ              Ϊ                  Δ    ή              Κ      Υ                              ψ                  ά      Ο                Θ  λ  ω    Ι                  Ϊ    α            ι    κ                      Σ                              ά    δ                    Ζ              η    δ            μ      μ            π  Ζ      σ          ψ                                ί      Φ  ο                ζ  ζ                                                        ι  γ    Χ                ο    ξ        Ω      σ          κ  Φ      χ  ζ  Α  ή              Β      Θ        ι                                  Ε                                                ε              φ  Ο                                          Κ        Ο              η              Ε        δ                                        έ  γ  ξ            ά      Χ                Α    Ρ    κ            Ο  κ    Δ        Ψ      π  π          λ                      κ                ο  Ε                      ζ  ι    Ϊ        ω                          Κ                    ι  Τ    ν        ΰ                                      γ            ρ      ή        ο        Ϊ    Φ        Λ    Υ          Σ                      Φ      Υ        ή      Λ            κ    χ      Χ  ω  Τ                          Ζ                        ί      χ      θ              ΢    έ  ί              ο          Υ      Ψ                        Ξ      ο          Λ      ζ    λ  μ                                        λ  σ                ω    κ                ρ            Γ                        Ε        Κ  Κ  ψ    ξ      Ω    ή    Ρ      Δ        Ρ            ξ  Υ    ξ                      Ω        Γ      Ο      Κ  σ      ρ                      ο  Δ        γ                    μ  ς                  Ϋ                ι  Σ                ή                    Ρ                  ζ  ς        ς              ά              ε          Χ    μ      Ο                Σ    π      Ξ    Ω              θ  ω                      λ                Υ            Μ              Β    κ    Ν                      μ          ν      Μ      ψ  κ                δ      Τ  α  Ζ    ς    Φ        β    ε  Α      λ                  Σ  Θ        ί                  Ι  ι        ξ      ί                                                          δ  γ          δ    φ      Φ        λ      λ      Ψ        ρ          ζ  Ε      Ϊ  Ο        γ  υ                  υ  ν      Υ              Χ                                  λ    Ρ    Φ      Π    φ          υ  Κ  ψ  θ          ψ  τ              Β        μ      Ω              Ι  β            ω                        ά                  ς            Σ          Σ              Γ                      Α    Φ        ά  Ζ          ΰ    π  Τ        ς    ο        Η    ι                                Ο  ε      Τ                                Ι            ν    ΢    έ      Ω  γ  β      γ              Ν  Ϋ                                        Θ                      υ            ω        ζ  Υ                τ          Ν                      κ        ι      α        Τ                    ι                      ω      Ζ                  Α          χ    ξ              χ    Κ  Θ                  ψ          Ω        Η        δ  σ    θ                      Β    έ        ΢            Λ    ε          ς        Υ        ω      ν      β                ΰ          Σ      ς                      Υ        ί    ω    Θ                                                          ξ      π          Π  σ        Ζ                                        φ            ή                Ε                          ω                                      ΰ        Λ              δ  π    γ          β    ψ    Ω                  Τ        τ      Σ                              Τ  λ                    Ω      σ    έ        Ι                ε          Μ      ς          έ            ζ              Ϊ          Ψ  π    κ                                              Μ            Ω  μ                                      Δ    Ε    ρ                Ε  Σ  Α        Ο                  τ        γ                        Δ      Ζ    Μ    Ν    λ    ν            έ                            υ                ε        Ν    π            θ  Ζ  γ  Ε    μ  ν  γ    κ      β  Π      ζ  φ          β  Θ            β    β  τ  Γ      ή        Κ        Δ  Ω